crear test y exámenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Hacer tests y exámenes on-line
 

ver comentarios

OtrosBiologia animal tema3 i 4

Test de dels temes 3 i 4

és una forma de reproducció sexual en la qual les dues gàmetes que s'uneixen tenen diferent tamany o forma.

. Anisogamia
. Isogamia
. Oògamia
és una estructura embrionària dels metazous que es forma en el procés de gastrulació (intestí primitiu).

. Mesoderma
. endoderma
. Arquèteron
són aquells organismes que viuen als fons marins (fixos o amb desplaçaments).

. Necton
. bentos
. placton
és una forma de divisió cel·lular (reproducció asexual) pròpia dels procariotes i d'alguns eucariotes unicel·lulars que consisteix en la divisió d'una cèl·lula en dues cèl·lules

. gemació
. Divició multiple
. Bipartició
és un tipus de desenvolupament post-embrionari amb presència de còpula, fecundació interna, no estat larvari, pocs ous amb molt de vitel característic de les espècies estrategues de la k.

. Desenvolupament directe
. Desenvolupament indirecte
. Desenvolupament intermig
Organismes, la boca dels quals s'ha format en primer lloc a partir del blastoport, durant el desenvolupament embrionari

. Deuteròstoms
. Acelomats
. Protòstoms
són aquells animals que s'alimenten de material detrític (la desintegració d'un cos sòlid ), principalment orgànic.

. Detrititivors
. herbivors
. Carnivors
és la diferència de formes, colors i mides que hi ha entre mascles i femelles d'una mateixa espècie.

. Hemafrodisme
. Dimorfisme
. Simbionts
és un tipus de reproducció asexual en que el nucli es divideix per mitosis diverses vegades donant lloc a moltes cèl·lules filles simultàniament.

. Bipartició
. Divisió binaria
. Divisio multiple
és la capa embrionària externa dels animals.

. Mesoderma
. endoderma
. ectoderma
són els paràsits que viuen a l'exterior, sobre la superfície de l'hoste

. Endoparasit
. Exoparasit
. Ectoparasit
és la capa embrionària interna que envolta l'arquènteron i que donarà lloc al sistema digestiu.

. ectoderma
. Mesoderma
. endoderma
són els paràsits que viuen a l'interior de l'hoste.

. Ectoparasit
. Exoparasit
. Endoparasit
són aquelles espècies que tenen natalitat baixa però cuiden de les cries, que són pròpies d'ambients estables, de vida llarga, de gran tamany i edat reproductiva tardana.

. Estrategas de la S
. Estrategas de la K
. Estrategas de la R
són aquelles espècies que tenen natalitat molt alta i no cuiden les cries, són pròpies d'ambients inestables, de vida curta, petit tamany i edat reproductiva primerenc

. Estrategas de la K
. Estrategas de la S
erme que fa referència als organismes que neden activament, essencialment independents de la acció de les corrents i onades.

. placton
. Necton
. bentos
Procés de la reproducció sexual en el qual es produeix, fora del cos de la famella, la unió de dues cèl·lules haploides a fi d’originar una de diploide d’on sorgirà un nou individu.

. fencundació
. fencundació externa
. fencundació interna
Procés de la reproducció sexual en el qual es produeix, a l’interior de l’aparell reproductor d’un dels progenitors, la unió de dues cèl·lules haploides a fi d’originar una de diploide d’on sorgirà un nou individ

. fencundació interna
. fencundació
. fencundació externa
atraccío cap a la llum del sol

. gonotropisme
. fototropisme
. geotropisme
Tipus de reproducció en que un animal es divideix en dos o més fragments, cada un dels quals genera un organisme complet.

. Bipartició
. gemació
. Fragmentació
Tipus de reproducció asexual que es caracteritza pel fet que a la cèl·lula mare s’origina un bony o gemma que, separant-se per estrangulació, acabarà formant la cèl·lula filla.

. gemació
. Fragmentació
. Bipartició
Atraccío cap al sól ( terra)

. gonotropisme
. geotropisme
. fototropisme
Sistema de determinació del sexe segons el nombre de cromosomes que un individu rep.

. hemafrodisme
. fototropisme
Sistema de determinació del sexe segons el nombre de cromosomes que un individu rep.

. gonotropisme
. fototropisme
. haplodiploïdia
Individu que posseeix a la vegada òrgans reproductius associats als dos sexes, i per tant, alhora de creuar-se, poden actuar com qualsevol dels dos.

. hemafrodita simultani
. hemafrodita successiu
. cap es correcte
Individu que pot cambiar de sexe iniciant la seva vida amb un i, després de procrear varies vegades, transformar-se en l’altre.

. hemafrodita successiu
. hemafrodita simultani
. cap es correcte
Organisme que alberga, i assoleix la maduresa, a un altre organisme proveint-li generalment protecció i aliment.

. Hoste definitiu
. Hoste intermedi
. Hoste secundari
Organisme que alberga, durant un període de transició, a un altre organisme proveint-li generalment protecció i aliment.

. Hoste definitiu
. Hoste secundari
. hoste primari
Tipus d’ou caracteritzat per la poca quantitat de vitel que es troba distribuït de manera uniforme.

. lecistics
. isolecitics
. Oocit
Forma de reproducció sexual pròpia dels vegetals en la qual els dos gàmetes que s’uneixen per formar el zigot són idèntiques en estructura i mida.

. Oògamia
. Anisogamia
. Isogamia
Organisme que utilitza una estratègia d’alimentació en la qual no busquen el seu aliment al medi extern sinó que consumeixen les reserves del vitel del seu naixement.

. larva lecitotrofica
. larva corrent
. larva plactontrofica
Organisme que s’alimenta d’altres organismes com el plàncton, fitoplàncton o zooplàncton i que habita a zones poc profundes.

. larva corrent
. larva lecitotrofica
. larva plactontrofica
Conjunt de replecs peritoneals que uneixen l’intestí prim amb les parets abdominals posteriors i a la columna lumbar.

. Arquèteron
. mesenteri
. blastomer
Full embrionari característic dels animals triblàstics que apareix entre l’ectoderma i l’endoderma, durant el desenvolupament embrionari, típicament al final de la gastrulació.

. endoderma
. Mesoderma
. ectoderma
cèl·lula sexual femenina que després d’una divisió meiòtica dóna lloc a l’òvul.

. Oògamia
. Oocit
. flagel
tipus de anisogàmia, és a dir, fusió de gàmetes de diferent morfologia, en la qual s’uneixen un gàmeta petit, mòbil i amb flagels amb un gàmeta de major mida, immòbil i sense flagels que conté

. Oògamia
. Isogamia
. Anisogamia
Dit de l’animal que, en la forma embrionària, es desenvolupa a l’interior de l’estructura anomenada ou

. Vivipar
. ovipar
. cap es correcte
procés de desenvolupament embrionari sense la participació d’espermatozoide en el qual l’òvul es forma per mitosis i per tant no hi ha recombinació genètica.

. partogenesis meiotica
. partogenesis animal
. partogenesis ameiotica
procés de desenvolupament embrionari sense la participació d’espermatozoide en el qual l’òvul es forma per meiosis i pot ésser activat o no per la influència d’un espermatozoide. En aquest cas gràcies a la meiosis

. partogenesis ameiotica
. partogenesis meiotica
. partogenesis animal
que es troba o es mou a través del aigua i no sobre el substrat.

. pelagic
. triblastic
. biblastic
conjunt d’animals i plantes que floten passivament en una massa d’aigua.

. Necton
. placton
. bentos
tipus de reproducció asexual on després de successives divisions del nucli, aquests donen lloc a diverses cèl·lules filles.

. Bipartició
. Pluripartició
. gemació
condició de animals i plantes hermafrodites en la que els òrgans masculins i els seus productes apareixen abans que els corresponents òrgans y productors femenins i així evitar la autofecundació.

. Protandria
. Protogonia
condició de animals i plantes hermafrodites que a diferència de la protàndria, són els òrgans femenins els maduren abans per evitar la autofecundació.

. Protandria
. Protogonia
Organismes en els quals el blastopor donà lloc primer al anus i posteriorment a la boca.

. Protòstoms
. Deuteròstoms
. cap es correcte
tipus de reproducció en la qual no es necessita la intervenció de cap altre organisme. De manera que els organismes fills són genèticament iguals al progenitor

. bisexual
. Sexual
. asexual
tipus de reproducció en que es necessiten dos progenitors, individus mascles i femelles. Sinònim de reproducció dioica.

. biparental o dioica
. asexual
. bisexual
tipus de reproducció on participen els gàmetes de dos organismes diferents i es combina el seu material genètic.

. Sexual
. biparental o dioica
. asexual
tipus de segmentació embrionària en la qual els tipus de plans de divisió son diagonals respecte al eix polar, de manera que es produeixen cèl·lules de diferents tamanys al alternar-se les divisions en el sentit horari i

. radial
. espiral
. diagonal
tipus de desenvolupament embrionari en el qual els primers plans de divisió són simètrics respecte l’eix polar, amb cada blastòmer corresponen de la següent capa.

. radial
. espiral
. diagonal
Animal que en estat embrionari es desenvolupa dintre de la mare en una estructura especialitzada on rep els aliments i l'oxigen necessari per forma els seus òrgans, créixer i madurar fins al moment del part.

. ovipar
. Vivipar
. Carnivors
És un tipus de fecundació que es produeix quan un organisme duplica el seu nucli, formant dos nuclis gametics i posterior ment els uneix formant un zigot.

. singamia
. Oògamia
. Autogamia
són aquelles cèl·lules que formen el conjunt de teixits i òrgans d'un ser viu, procedents de cèl·lules mare originades durant el desenvolupament embrionari i que sofreixen un procés de proliferació

. sexuals
. gamets
. somatiques
Relació tròfica en què una espècie s'alimenta a partir de l'aliment sobrer d'una altra espècie, o de les mudes o descamacions dels individus d'aquesta espècie.

. Comensalisme
. Mutualisme
. Simbiosis
Tipus de fecundació on dos organismes dupliquen els seus nuclis i posteriorment els intercanviant formant un zigot dintre de cada organisme que tindra al material genetic dels dos.

. Conjugació
. Bipartició
. Divisió binaria
Estructura interna que suporta un animal

. exoesquelet
. Columna
. endoesquelet
Metode de supervivencia en situacions desfavorables que consisteix en la contracció del protoplasma i la formació d'una membrana gruixuda protectora , sota la que poden mantenir-se temps en estat de vida latent.

. hemafrodisme
. enquistament
. Mutualisme
És una etapa del cicle de vida d'un protozou durant la qual pot infectar a nous hostes. Els esporozoits es formen per esporogonia.

. Esporozoit
. esquizoit
. tropozoit
És una etapa del cicle de la vida d'un parasit protozou resultat de la reproducció asexual per divisió múltiple (esquizogonia ).

. Esporozoit
. tropozoit
. esquizoit
Comportament d'aquelles celules o organismes que obtenen els nutrients per ingestió de organismes sencers o parts solides d'ells.

. Fagotrofia
. Comensalisme
. Mutualisme
Tipus de meiosis que es produeix durant o just abans de la formació dels gamets. Donar lloc a un cicle diplont.

. Meiosis zigotica
. Meiosis gametica
. mitosis
Tipus de meiosis que es produeix desprès de la fecundació. Donar lloc a un cicle haplont.

. mitosis
. Meiosis gametica
. Meiosis zigotica
Relació interespecifica on dos individus es beneficien l'un del altre, la diferencia amb la simbiosis es que aquest poden viure l'un sense l'altre i en la simbiosis no.

. Mutualisme
. Comensalisme
. Conjugació
Prolongació arrodonida o filamentosa emesa per una cèl·lula ameboide, acompanyada de corrents de flux de citoplasma, que li permet de traslladar-se i atrapar els aliments.

. Cilis
. flagel
. pseudopodes
Organismes que format part d'una simbiosis

. Simbionts
. esquizoits
. Esporozoits
Procés mitjançant el qual un gamet masculí i gamet femení s'uneixen per formar un zigot.

. Autogamia
. singamia
. Oògamia
Esporozou en el seu primer període de la vida dins una cèl·lula, nodrit per la mateixa cèl·lula.

. Esporozoit
. esquizoit
. tropozoit

Test de biologia ,Pensar antes de contestar.. Categorías:Queridos ,estudiantes ,les ,deseo ,suerte.. Preguntas:7
Ciencias Sociales ,Indicaciones: A continuación se le presentan una serie de preguntas con 4 respuestas la cual usted deberá elegir la correcta. El ejercicio 0 le sirve de ejemplo. Tags:selección ,multiple. Preguntas:10
CALIDAD ,Dentro de un entorno de globalización la implementación de las normas de calidad se convierten en una herramienta para el logro de los estándares más altos de calidad en las organizaciones. La implementación de los siste. Categorías:CALIDAD ,NORMALIZACION ,. Preguntas:11
examen ,esta es una prueba para el examen de godoy . Tags:suministros ,. Preguntas:17
Examen trimestral de Biblia 3° ,Colegio \"Gabriel García Marquez\" Examen trimestral de Biblia de tercer grado. Selecciona correctamente las respuestas. . Categorías:Biblia.. Preguntas:10
Examen trimestral de biblia 6 ,Colegio Gabriel Garcia Marquez. Examen trimestral de Biblia 6° Selecciona la respuesta correcta. . Tags:BIblia. Preguntas:10
Que tambien conoces a Shitsu ,:) Crees que en verdad conoces a shitsu? descubrelo! . Categorías:Shitsu ,Poet ,Amaury ,Montero. Preguntas:15
Capacitacion Virtual ,Parte 1._ Operador Master . Tags:Parte ,1 ,Operador ,Master. Preguntas:8
Cuanto me conoces ,cuanto conoces a esta persona, descubrelo. Categorías:test ,conoces ,persona. Preguntas:8
¿COMO ERES DE LEGAÑISTA? ,Demuestra tu nivel de Legañista Respondiendo a las preguntas de este cuestionario. Tags:CURA ,LEGAÑAS ,THE ,WALKING ,DEAD ,FANS ,FICTION. Preguntas:10
test vigilantes de seguridad ,test para los futuros vigilantes de seguridad. Categorías:test ,del ,vigilante ,de ,seguridad. Preguntas:80
EVALUACION ,Esta pequeña evaluacion es para reafirmar la informacion que te fue brindada en el curso, no es punitiva. Solo resalta la informacion que consideramos mas importante ahora que estas dentro de nuestro programa de estudios.. Tags:induccion ,evaluacion ,ingreso. Preguntas:9
MIDE TUS CONOCIMIENTOS PEDAGÓGICOS ,ESTE TEST PERMITE MEDIR TUS CONOCIMIENTOS SOBRE DIDÁCTICA, PEDAGOGÍA, CORRIENTES PEDAGÓGICAS, EVALUACIÓN, INVESTIGACIÓN, ETC.. Categorías:MILAGROS ,PEDAGOGÍA ,EDUCACIÓN ,UNMSM ,CONOCIMIENTOS ,TEST ,. Preguntas:20
¿Eres adicto(a) a usar tu teléfono celular? ,Este es un test para revelar que tan adicto o adicta eres a usar tu telefono celular. Suma los puntos y obtén tu nivel de adicción. El objetivo de este test es crear conciencia sobre este problema. . Tags:tecnologia ,adiccion ,. Preguntas:7
MIDO MIS CONOCIMIENTOS EN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE ,El presente test tiene como finalidad evaluar los conocimientos en temas correspondientes a problemas de aprendizaje. . Categorías:Trastorno ,específico ,del ,aprendizaje ,Problemas ,generales ,de ,aprendizaje ,Dislexia ,Disgrafía ,Discalculia ,Educación. Preguntas:20
Evalúa tus conocimientos ,Evaluar los conocimientos sobre la literatura. Tags:Conocimiento. Preguntas:11
Ortografía y Lectura ,Centro Educativo José Luis Gómez Orbe. Concurso de Ortografía y Lectura. Categorías:Ortografía ,y ,Lectura. Preguntas:20
Lectura Comprensiva ,Una vez visto y escuchado la lectura a través de diapositivas, debes contestar las siguientes preguntas seleccionando la respuesta correcta. Tags:LEE ,Y ,SELECCIONA. Preguntas:10

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Hacertests.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google