crear test y exámenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Hacer tests y exámenes on-line
 

Crear Test

Ver otros Tests

ver comentarios

Geografíageografia

El test es un examen de geografia

1. Un mapa és:

. a) Representació geomètrica simplificada convencional de tota la superfície terrestre.
. b) Representació geomètrica plana simplificada convencional de tota la superfície terrestre
. amb una relació de similitud proporcionada que és l’escala.
. c) Representació geomètrica plana simplificada convencional de tota o part de la superfície
. terrestre amb una relació de similitud proporcionada que és l’escala.
2. Els mapes a gran escala són:

. a) Són els mapes amb escala inferior a 1/50.000
. b) Són els mapes amb escala superior a 1/50.000
. c) Són els mapes amb escala igual a 1/50.000
3. El full 725 - FELANITX del Mapa Topogràfic Nacional Escala 1/50.000 és una part d’un:

. a) Mapa general
. b) Mapa temàtic
. c) Carta
4. Indica quina de les següents afirmacions respecte a l’escala és falsa:

. a) Pot ser cartogràfica i numèrica
. b) Permet mesurar les distàncies i les superfícies del mapa al que es refereix
. c) Pot ser gran, petita o mitjana
5. Parlam d’orientar els mapes perquè:

. a) Als segles V i VI d.C ..
. b) Perquè quan orientam els mapes els situam amb la part de dalt en direcció Est
. c) Perquè els mapes medievals des de T en O...
6. Els nins, segons Hanvour, adquireixen la capacitat de localitzar i orientar-se a partir dels

. punts cardinals
. a) La tenen des de que...
. b) Dins de l’etapa anomenada d’espai percebut, entre els 7 i els 10 anys
. c) A partir dels 11 anys dins de l’etapa anomenada d’espai concebut
7. L’escala numèrica als mapes s’expressa:

. a) mitjançant una raó (divisió) a on el numerador es refereix a la realitat i el denominador en la
. ficció
. b) mitjançant una raó (divisió) a on el numerador es refereix a la ficció i el denominador a la
. realitat
. c) mitjançant una fórmula matemàtica que canvia en funció del tipus de projecció usat per a
. l’elaboració del mapa
8. La distància d’un grau de latitud:

. a) Mesura quasi bé sempre igual
. b) A l’Equador l’arc que descriu un grau de latitud és de 110,6 km i és de 111,7 Km als pols
. c) A l’Equador l’arc que descriu el grau de latitud és de 111,7 Km i és de 110,6 Km als pols
9. Eratostenes fou el primer en mesurar

. a) la superfície de la Península del Peloponesi
. b) la distància entre Atenes i Esparta
. c) la distància de la circumferència de la Terra
10. El 1875:

. a) Es publica la primera fulla del MTN 1:25.000
. b) Es publica la primera fulla del MTN 1:50.000
. c) Es publica la darrera fulla del MTN 1:50.000
11. Les corbes de nivell reben també el nom de:

. a) Isohipsa
. b) Isòbara
. c) Isohieta
12. La brúixola ens assenyala el:

. a) Nord geogràfic
. b) Nord de la quadrícula
. c) Nord magnètic
13. La declinació magnètica va canviant al llarg del temps complint un cicle que dura:

. a) 45 anys
. b) 450 anys
. c) 740 anys
14. El títol del mapa és un element important per a la seva interpretació i...

. a) Sol correspondre al topònim d’un lloc representat en el mapa i/o d’un número. El topònim
. ha de ser preferentment de relleu i ha de correspondre al puig més alt que apareix en el mapa
. b) Sol correspondre al topònim d’un lloc representat en el mapa i/o d’un número. El topònim
. ha de ser preferentment de hidrografia i ha de correspondre al torrent o riu més important que
. apareix en el mapa
. c) Sol correspondre al topònim d’un lloc representat en el mapa i/o d’un número. El topònim
. ha de ser preferentment de poblament i ha de correspondre al nucli de població més
. important que apareix en el mapa
15. L’equidistància al Mapa Topogràfic Nacional 1/50.000 és de:

. a) 20 m
. b) 10 m
. c) 5 m
16. L’equidistància al Mapa Topogràfic Nacional 1/5.000 és de:

. a) 10 m
. b) 5 m
. c) 1 m
17. Els mapes d’isolínies són mapes a on la variable representada es grafia amb:

. a) punts de valor igual
. b) cercles proporcionals
. c) línies continues de valor igual
. d) línies continues o discontinues de valor igual
18. Els mapes anamòrfics són:

. a) mapes sense forma ni fons
. b) mapes temàtics per a la representació del poblament
. c) mapes a on les superfícies de les zones representades no són proporcionals a la realitat, sinó
. a la magnitud del fenomen que representen
19. La velocitat de rotació de la Terra:

. a) és la mateixa als pols que a l’Equador
. b) A l’equador és de 1.675 km/hora i als pols la velocitat és zero
. c) A l’equador és zero i als pols la velocitat és de 1.675 km/hora: un objecte només gira sobre sí
. mateix.
20. Almudena Regalado Liu, i Lorena Tejado Rodríguez en una recent comunicació en un

. congrés de Didàctica de la Geografia plantejen una unitat didàctica sobre el concepte
. d’escala, tema que requereix un alt grau d’abstracció, raó per la qual ho situen
. a) Tercer cicle de Primària
. b) Primer cicle de Primària
. c) Segon cicle de Primària
21. Segons John Bale als nins de Primària els hi podem introduir el concepte d’escala a través

. de l’elaboració d’un mapa o plànol:
. a) del perímetre de la seva aula
. b) de la comarca a la que pertanyen
. c) de les Comunitats Autònomes de l’Estat Espanyol
22. Per entendre bé el concepte d’escala caldrà que el professor de primària prepari exercicis

. de mesura de distàncies reals sobre cartografia. Per això caldrà que l’aula estigui dotada de:
. a) mapes de gran escala de la localitat
. b) mapes de petita escala de la localitat
. c) un mapa físic de l’Estat Espanyol a la paret
23. Segons John Bale, els alumnes de Primària podran entendre el funcionament del relleu a

. través de:
. a) la lectura de les corbes de nivell dels mapes topogràfics
. b) a través de models icònics de representació del relleu
. c) a partir de la rondalla des Maculí des Gegant
24. Un relleu estadístic és:

. a) una representació del relleu usant corbes de nivell
. b) una representació del relleu físic, acompanyat d’estadístiques relatives a altures màximes,
. altures mínimes i pendent
. c) una representació en tres dimensions de variables socioeconòmiques
25. L’efecte de Coriolis es la desviació aparent que experimenten els objectes que es

. desplacen horitzontalment per damunt de la superfície de la Terra en qualsevol paral·lel
. diferent de l’Equador, en relació amb la seva trajectòria teòrica prevista. Aquesta desviació
. és:
. a) cap al Nord a l’hemisferi Nord i cap al Sud a l’hemisferi Sud.
. b) canvia l’orientació del desplaçament segons sia la fase de la Lluna.
. c) cap a la dreta en l’hemisferi Nord, i cap a l’esquerra en l’hemisferi Sud.
26. A primer curs de primer cicle de Primària la noció espacial de l’alumne, en relació amb la

. seva evolució psicològica:
. a) poden tranquil·lament interpretar un mapa del temps de les Illes Balears.
. b) poden saber i entendre a on es troben les Balears en relació al conjunt de l’Estat.
. c) el seu concepte d’espai, és el d’espai viscut i el seu propi cos és el sistema de referència per
. organitzar-lo.
27. Les isòbares són:

. a) el nom que reben les agulles d’una brúixola.
. b) les línies que uneixen punts de la mateixa pressió atmosfèrica.
. c) les línies que uneixen punts de la mateixa quantitat de pluja caiguda.
28. Segons la dinàmica general atmosfèrica als pols hi trobam:

. a) una àrea d’altes pressions
. b) una àrea de baixes pressions
. c) gran quantitat de gel durant tot l’any
29. La consolidació de la Geografia com a branca del saber autònoma es produeix al segle XIX

. per la confluència de diversos factors. Assenyala quin factor dels que segueixen no li pertany
. cap paper explicatiu del procés que comentam:
. a) expansió colonial europea
. b) institucionalització de la Geografia
. c) gran mobilitat de trànsit transoceànic
30. Al món hi havia cap a 4000 milions de persones

. a) l’any 1950
. b) l’any 1975
. c) l’any 2000
31. La teoria de la transició demogràfica es va formular

. c) A mitjans del segle XX
32. La transició demogràfica es va instal·lar

. a) als pobles del Nord d’Espanya
33. El descens de la fecunditat és un tret característic de la transició demogràfica que es va

. iniciar a
. a) França
34) La longitud de Calvià és de...

. b) Calvià 9o 30’ 21’’ W Sineu 9o 0’ 0’’ Capdepera 9o 25’29’’ E (IMPOSIBLE LEER BIEN)
35. El camp d’acció dels desplaçaments dels nins s’incrementa sobretot entre

. c) els 5 i 10 anys
36. Els estudis de Hert destaquen

. c) condicions de mortalitat dels infants
37. Per a un bon aprenentatge d’habilitats cartogràfiques

. d) un mapa de l’escola i el seu barri a escala 1:2000
38. L’escala adient per a un mapa escolar de tot el món és:

. a) escala Lambert
. b) escala de A. Peters
. c) escala cilíndrica com la UTM
39. Les geografies familiars són una bona font d’informació per elaborar unitats de treball:

. a) des d’on analitzar les experiències personals dels pares i padrins
. b) des d’on analitzar la mobilitat de les persones i les seves raons
. c) sobre les contarelles i rondalles que conten els alumnes el temps d’esbarjo
40. per estudiar l’àrea d3e captació i influència de l’escola:

. a) emprarem un mapa escala 1:50.000 del MTN
. b) emprarem un mapa escala 1:500.000
. c) emprarem un mapa escala 1:5.000
41. Un guió de planificació és una activitat que consisteix en:

. a) adquirir habilitats en el coneixement del lloc a partir de l’elaboració d’un informe i un
. projecte (plànol) d’un futur equipament.
. b) el calendari escolar de l’any acadèmic en curs, amb festes i programació diària de les
. diferents matèries
. c) l’informe que elabora cada any el director del centre a on exposa els dèficits i necessitats del
. centre en equipaments i recursos
42. L’escala de Beaufort és

. a) un escala adequada pels mapes de l’aula de Primària
. b) una projecció cartogràfica especial
. c) una escala senzilla que mesura de 0 a 11 la força del vent
43. En Fran Martín recomana introduir els jocs de rol predicció del temps a

. a) al tercer cicle de Primària
. b) al segon cicle de Primària
. c) al primer cicle de Primària
44. El primer cens de població es fa a Espanya el

. a) 1870
. b) 1795
. c) 1857
45. A l’etapa pre-transicional de la teoria de la transició demogràfica la variable critica és:

. a) la nupcialitat
. b) la natalitat
. c) la mortalitat
46. Les societats post-transicionals es caracteritzen per

. a) un baix nivell de renda
. b) població jove
. c) baixa fecunditat
47. Les poblacions en transició es caracteritzen per:

. a) mortalitat maternal molt baixa
. b) baix percentatge de divorcis
. c) mortalitat infantil molt baixa
48. En Raverestein és:

. a) el que va elaborar les Lleis de les migracions
. b) el primer que va elaborar la teoria de la transició demogràfica
. c) l’autor del model de transició de la mobilitat
49. Els intercanvis entre les masses d’aire dels pols i les de l’Equador no es fa seguint la

. direcció dels meridians degut a
. b) el moviment de rotació de la Terra
50. D’acord amb els climogrames els climes de London i de Bangalore son

. a) Clima oceànic temperat el primer, i clima tropical el segon

Todo sobre España ,Este test es para ver si conoces tu país (si eres español) o para reforzar tus conocimientos sobre España. Tags:España ,Geografía ,Europa. Preguntas:9
Evaluacion de Sociales ,EVALUACION BIMENSUAL DE SOCIALES. Categorías:Luis ,Quintrero. Preguntas:28
geo fisico ,a por ellos.... Tags:geo-rubio. Preguntas:10
sociales ,talleres. Categorías:taller. Preguntas:16
continentes ,para aprender. Tags:jhon. Preguntas:9
Geografia paraguaya ,Este test fue creado en base a datos preliminares Se prohibe la copia total o parcial de este material. Derechos del autor Copyright. Categorías:Geografia ,del ,Paraguay. Preguntas:10
las americas ,Test sobre las capitales americana (América del sur,América del norte y América central, Historia de determinado país y fronteras Etc.. Tags:Solo ,hazlo ,si ,sabes. Preguntas:10
geografico mundial ,espero que lo disfruten. Categorías:franco_argentina. Preguntas:12
Geografía de Panamá ,Conceptos básicos de la Geografía de Panamá. Tags:Noel ,Geografía. Preguntas:20
Montañas ,Aprendizaje sobre las montañas.. Categorías:Montañas. Preguntas:9
6to grado, bloque 4 ,es del bloque 4. Tags:yeii. Preguntas:10
El clima de España y Andalucía ,5º primaria CEIP Ángel Cruz Rueda. Categorías:colegio ,conocimiento ,quinto. Preguntas:11

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Hacertests.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google