crear test y exámenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Hacer tests y exámenes on-line
 

Crear Test

Ver otros Tests

ver comentarios

OtrosEXAMEN CURSO BASICO PRL

Evaluación Final del CURSO DE FORMACIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE NIVEL BÁSICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Formación con una duración de 30 horas

1.- ¿Cal é a definición legal de “accidente de traballo”?

. Os factores de natureza psicolóxica e organizativa existentes no traballo, que poden repercutir na saúde do traballador.
. Toda lesión corporal que o traballador sufra con ocasión ou por consecuencia do traballo que executa por conta allea.
. O conxunto de técnicas cuxo obxectivo é a adecuación entre o traballo e a persoa
. Todo aquel contraído a consecuencia do traballo executado por conta allea, nas actividades que se especi#quen no cadro que se aproba polas disposicións de aplicación e desenvolvemento da lei, e que estea provocada pola acción dos elementos ou substancias que en dito cadro se indique.
2.- As siglas EPI significan:

. Equipos de Primera Instancia
. Equipos de Protección Individual
. Equipos de Primera Intervención
. Equipos de Protección Inmediata
3.- ¿Cales dos seguintes son principios básicos que propician a seguridade no lugar de traballo?

. Limpeza
. Calma
. Orde
. Confort
4.- ¿Cal destas afirmacións é verdade?

. Un dispositivo de protección é aquel que permite que se inicie ou se manteña unha fase perigosa da máquina, mentres se detecta ou sexa posible a presenza humana na zona perigosa.
. Para evitar os accidentes producidos por máquinas o empresario deberá adquirir máquinas seguras (máquinas co marcado CE).
. Os traballos de mantemento deben ser realizados por traballadores coa formación axeitada.
. Os traballos de mantemento son operacións puntuais e realizadas por persoal non especializado.
5.- ¿De que depende fundamentalmente a dose recibida polo individuo, durante unha exposición a un contaminante, por vía inhalatoria?

. Do tempo de exposición.
. Da concentración do contaminante no aire que lle rodea.
. As dúas son correctas.
6.- ¿Que factores deben intervir na elección dun axeitado nivel de iluminación dos postos de traballo?

. O movemento do obxecto
. O contraste
. O factor de reflexión do obxecto
. A distancia entre o ollo e o obxecto
. O tamaño dos detalles
. A idade do observador
. Todas son correctas
7.- ¿Cales de estes factores deberían terse en conta no cálculo do peso máximo recomendable dunha carga, para a súa manipulación manual?

. frecuencia de manipulación / forma da carga / características do camiño / disposición do traballador
. frecuencia de carga / forma da manipulación / características do camiño / disposición do traballador
. frecuencia de carga / forma da manipulación / distancia a recorrer / características individuais do traballador
. frecuencia de manipulación / forma da carga / distancia a recorrer / características individuais do traballador
8.- Factores que inciden na "carga mental":

. as capacidades colectivas
. o lugar no que se deberá responder
. a facilidade coa que a resposta se esquece
. a calidade da información que non recibimos
. todas son correctas
. ningunha é correcta
9.- ¿Qué medidas debemos considerar na selección e uso dos Equipos de Protección persoal?

. O empresario ten a obrigación de proporcionar os Equipos de Protección Individual
. É necesaria a formación do traballador para a súa correcta utilización
. Recoméndase que os traballadores participen na súa selección
. Seleccionalo en función do risco a protexer
. todas son correctas
. ningunha é correcta
10.- Dos seguintes medios de protección, indique os que son de protección colectiva.

. Lentes
. Chaleco
. tapons para os oídos
. Máscara
. Cinto de seguridade
. todos son correctos
. Ningún é correcto
11.- As empresas obrigadas a ter plan de autoprotección deberían dispoñer de:

. Unha avaliación de coñecemento do entorno, un Plan de Evacuación de Incendio e un plan de protección, información e escape dos seus traballadores.
. Unha avaliación de materiais, un Plan de Presencia e Vixilancia e un plan de estudios, información e avaliación dos seus traballadores.
. Unha avaliación de entorno, un Plan de Manipulación e un plan de escape, información e orde dos seus traballadores.
. Unha avaliación de risco, un Plan de Emerxencia Interior e un plan de formación, información e equipamento dos seus traballadores.
12.- Os equipos de actuación que ten por misión realizar os primeiros auxilios chámanse:

. Equipos de primeiros auxilios
. Equipos de primeiros coñecementos
. Equipos de primeiros valores
13.- Nunha emerxencia xeral a actuación dos traballadores integrados nun equipo de segunda intervención (ESI) sería en colaboración con:

. O equipo de primeira intervención
. O equipo de primeiros auxilios
. Os recursos exteriores de protección civil e bombeiros
. O empresario e o xefe de emergencias
14.- ¿Que tipo de avaliación se debe efectuar (ao examinar ao ferido) para determinar aquelas que impliquen a perda da vida de forma inmediata?

. Avaliación inminente
. Avaliación primaria
. Avaliación urxente
. Avaliación preferente
. Avaliación prioritaria
15.- ¿Cada canto tempo debe o socorrista afrouxar un torniquete?

. Cando o solicite o paciente
. Nunca
. Cada hora
. Cada vinte minutos
16.- ¿En que supostos a vixilancia da saúde non ten o carácter de voluntaria para o traballador?

. Cando exista unha disposición legal
. Cando o estado de saúde do traballador poida constituír un perigo para el mesmo ou para terceiros
. Cando sexan indispensables para avaliar os efectos das condicións de traballo sobre a saúde dos traballadores
. todas son correctas
. ningunha é correcta
17.- ¿Qué elementos compoñen un sistema de xestión de prevención?

. política de riscos, avaliación de prevención, planificación, responsabilidades, formación, documentación e auditorías.
. avaliación de riscos, política de prevención, planificación, responsabilidades, formación, documentación e auditorías.
18.- ¿Cal dos seguintes elementos consideramos elemento clave dunha actuación activa en prevención?

. Planificar a actividade preventiva
. Avaliar os riscos
. Definir responsabilidades
19.- ¿Como se denomina o órgano que integra os xefes do Estado ou de Goberno dos países membros da Unión Europea?

. Seguridade Europea
. Consello Europeo
. Inspección Europea
. Goberno Europeo
20. ¿A que órgano da Administración corresponde vixiar o cumprimento da normativa sobre prevención de riscos laborais?

. Á Inspección de Traballo e Seguridade Social
. Á Inspección de Industria
. Ao Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo

Test de biologia ,Pensar antes de contestar.. Tags:Queridos ,estudiantes ,les ,deseo ,suerte.. Preguntas:7
Ciencias Sociales ,Indicaciones: A continuación se le presentan una serie de preguntas con 4 respuestas la cual usted deberá elegir la correcta. El ejercicio 0 le sirve de ejemplo. Categorías:selección ,multiple. Preguntas:10
CALIDAD ,Dentro de un entorno de globalización la implementación de las normas de calidad se convierten en una herramienta para el logro de los estándares más altos de calidad en las organizaciones. La implementación de los siste. Tags:CALIDAD ,NORMALIZACION ,. Preguntas:11
examen ,esta es una prueba para el examen de godoy . Categorías:suministros ,. Preguntas:17
Examen trimestral de Biblia 3° ,Colegio \"Gabriel García Marquez\" Examen trimestral de Biblia de tercer grado. Selecciona correctamente las respuestas. . Tags:Biblia.. Preguntas:10
Examen trimestral de biblia 6 ,Colegio Gabriel Garcia Marquez. Examen trimestral de Biblia 6° Selecciona la respuesta correcta. . Categorías:BIblia. Preguntas:10
Que tambien conoces a Shitsu ,:) Crees que en verdad conoces a shitsu? descubrelo! . Tags:Shitsu ,Poet ,Amaury ,Montero. Preguntas:15
Capacitacion Virtual ,Parte 1._ Operador Master . Categorías:Parte ,1 ,Operador ,Master. Preguntas:8
Cuanto me conoces ,cuanto conoces a esta persona, descubrelo. Tags:test ,conoces ,persona. Preguntas:8
¿COMO ERES DE LEGAÑISTA? ,Demuestra tu nivel de Legañista Respondiendo a las preguntas de este cuestionario. Categorías:CURA ,LEGAÑAS ,THE ,WALKING ,DEAD ,FANS ,FICTION. Preguntas:10
test vigilantes de seguridad ,test para los futuros vigilantes de seguridad. Tags:test ,del ,vigilante ,de ,seguridad. Preguntas:80
EVALUACION ,Esta pequeña evaluacion es para reafirmar la informacion que te fue brindada en el curso, no es punitiva. Solo resalta la informacion que consideramos mas importante ahora que estas dentro de nuestro programa de estudios.. Categorías:induccion ,evaluacion ,ingreso. Preguntas:9
MIDE TUS CONOCIMIENTOS PEDAGÓGICOS ,ESTE TEST PERMITE MEDIR TUS CONOCIMIENTOS SOBRE DIDÁCTICA, PEDAGOGÍA, CORRIENTES PEDAGÓGICAS, EVALUACIÓN, INVESTIGACIÓN, ETC.. Tags:MILAGROS ,PEDAGOGÍA ,EDUCACIÓN ,UNMSM ,CONOCIMIENTOS ,TEST ,. Preguntas:20
¿Eres adicto(a) a usar tu teléfono celular? ,Este es un test para revelar que tan adicto o adicta eres a usar tu telefono celular. Suma los puntos y obtén tu nivel de adicción. El objetivo de este test es crear conciencia sobre este problema. . Categorías:tecnologia ,adiccion ,. Preguntas:7
MIDO MIS CONOCIMIENTOS EN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE ,El presente test tiene como finalidad evaluar los conocimientos en temas correspondientes a problemas de aprendizaje. . Tags:Trastorno ,específico ,del ,aprendizaje ,Problemas ,generales ,de ,aprendizaje ,Dislexia ,Disgrafía ,Discalculia ,Educación. Preguntas:20
Evalúa tus conocimientos ,Evaluar los conocimientos sobre la literatura. Categorías:Conocimiento. Preguntas:11
Ortografía y Lectura ,Centro Educativo José Luis Gómez Orbe. Concurso de Ortografía y Lectura. Tags:Ortografía ,y ,Lectura. Preguntas:20
Lectura Comprensiva ,Una vez visto y escuchado la lectura a través de diapositivas, debes contestar las siguientes preguntas seleccionando la respuesta correcta. Categorías:LEE ,Y ,SELECCIONA. Preguntas:10

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Hacertests.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google