crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Hacer tests y exámenes on-line
 

ver comentarios

OtrosDFPO 1445 Avaluació

Respàs modul avalució

1. Com es diu el tipus d'avaluació que fem amb l'objectiu de fer reflexionar a l'alumne/a en el seu propi procés d'aprenentatge?

. a) Avaluació Continua
. b) Autoavaluació
. c) Heteroavaluació
. d) Coavaluació
2. Quin tipus d'avaluació fer servir si fem el següent càlcul? Avaluació continua _valor 30%- nota 7 / Avaluació final teòrica_valor 28%_ nota 6, Avaluació final pràctica_ valor 42%=nota 8 Puntuac

. a) Avaluació acreditativa
. b) Avaluació sumativa
. c) Avaluació continua
. d) Avaluació formal
3. Si a l'avaluació del certificats de professionalitat fem servir el descrit en el Reial Decret per establir els objectius de l'avaluació, quin tipus de referent usem?

. a) Avaluació segons l'agent
. b) Avaluació segons la norma
. c) Avaluació segons criteris
. d) Mesurament
4. Quan es dissenya una prova per a l'avaluació a la formació professional per a l'ocupació, què és el més important?

. a) Que es relacioni amb els interessos dels alumnes
. b) Que es relacioni amb el qual el formador consideri més interessant
. c) Que es relacioni amb les competències pròpies del lloc de treball
. d) Que sigui fàcil de crear i sistematitzar
5 Si en la prova teòrica les preguntes són del tipus:Avaluar l'adequació i suficiència de recursos, activitats, continguts, es part de l'avaluació dels processos formatius V/F Quin tipus de prova és?

. a) D'evocació
. b) De selecció
. c) D'ordenació
. d) D'avaluació d'aprenentatges complexos
6. Per a què serveix, respecte a l'aprenentatge dels alumnes, un tipus de prova d'avaluació amb preguntes de tipus resposta breu?

. a) Serveix per analitzar la capacitat d'evocació de l'alumne
. b) És útil per valorar el grau d'ordenació de conceptes que fa l'alumne
. c) Fa més fàcil la correcció de la prova
. d) És útil per analitzar la capacitat de crear de l'alumne
7. Si a un/a alumne/a li demanem crear una maqueta amb el disseny d'un edifici, quin tipus de prova hem creat?

. a) Prova de selecció
. b) Prova pràctica
. c) Prova d'avaluació d'aprenentatges complexos
. d) Prova d'avaluació de continguts actitudinals
8. Quin instrument fa servir el centre per conèixer la visió del formador sobre tots els aspectes relacionats amb una acció formativa concreta?

. a) Cap, no existeix cap instrument per aquest fi
. b) L'acta d'avaluació
. c) La memòria del curs
. d) L'enquesta final de curs
9. Com es diu l'instrument que permet al formador , valorar durant el procés d'observació, el nivell de compliment dels procediments o tècniques utilitzats a la realització d'una tasca significativa del lloc de treball, per par

. a) Escala de valoració
. b) Llista de control
. c) Full d'avaluació
. d) Prova tècnica
10.Quina de les següents afirmacions és FALSA en relació l'avaluació de les actituds?

. a) És difícil per al formador ser totalment objectiu a l'avaluació de les actituds dels alumnes
. b) No és necessari dissenyar instruments per avaluar les actituds a la formació per a l'ocupació
. c) El ICQP determina a la definició de les competències clau diferents criteris d'avaluació segons el nivell de qualificació
. d) Per a l'avaluació de les actituds podem realitzar entrevistes personals als alumnes
11. Si en finalitzar un curs passem als/les alumnes/as un qüestionari de satisfacció quin és el nostre objectiu ?

. a) L'avaluació de l'aprenentatge de continguts teòrics
. b) L'avaluació de l'aprenentatge de continguts pràctics
. c) L'avaluació de l'ensenyament
. d) L'avaluació de les competències del formador
12 Què podem dir de una sèrie de preguntes que fem al final d'una sessió per conèixer l'opinió del grup sobre la marxa del curs?

. a) Que no es vàlida
. b) Que és fiable
. c) Que les respostes són subjectives
. d) Que té un gran rigor tècnic
13. Quin tipus de prova és més recomanable, com a norma, per a l'avaluació dels coneixements pràctics en formació per a l'ocupació?

. a) Una prova en la qual s'identifiqui o reconegui l'adequació d'un procediment, l'ús adequat d'una eina.
. b) Una prova en la qual s'executi una tasca en condicions simulades a petita escala
. c) Una prova en la qual es dugui a terme una tasca molt representativa dels objectius que han d'avaluar-se.
. d) Una prova de selecció tipus resposta múltiple
14. Si en finalitzar un curs es col·loca en la professió per la qual s'han format el 100% dels/les alumnes/as, i s'ha fet un gasto mínim en recursos, què es pot dir de l'acció formativa?

. a) Que ha estat eficient
. b) Que ha estat insuficient
. c) Que ha estat efectiva
. d) Que ha estat eficaç
15 Quina diferencia n'hi ha entre una prova on demanem a l'alumne aplicar els coneixements apresos a la realització d'una tasca i una prova sorpresa?

. a) La segona prova és més adequada perquè la puntuació es més objectiva
. b) Cap, no s'ha de demanar aquests tipus de proves a formació per a l'ocupació
. c) La primera prova proposa la millora de les competències a través de reptes
. d) La segona és millor perquè obliga a que els alumnes que estudien cada dia
16 Quina de les següents afirmacions es FALSA en relació a l'avaluació a l'aula?

. a) L'avaluació formativa té com a objectiu determinar dificultats durant el procés de formació
. c) La heteroavaluació és l'avaluació formal que fa el formador/a, o el centre sobre el grau d'aprenentatge dels/les alumnes/as
. b) L'autoavaluació no és recomanable en la formació d'adults
. d) L'avaluació inicial es realitza amb la finalitat de conèixer les capacitats, interessos, coneixements previs, necessitats i expectatives de l'alumnat
17 Quina de les següents NO és una norma per a la construcció de proves objectives?

. a) Evitar la interdependència entre dues o més preguntes, de manera que per contestar a una d'elles s'hagi d'haver contestat a les anteriors.
. b) Realitzar preguntes que permetin a l'alumne expressar idees i integrar-les en un plantejament global d'un problema.
. c) Evitar claus reveladores, és a dir, no plantejar preguntes de manera que puguin ser contestades per simple deducció.
. d) Abastar amb la prova totes les àrees de la matèria a avaluar assignant un nombre d'ítems proporcional a la importància de cada àrea.
18. Com es diu el tipus d'avaluació en el qual analitzem, entre altres aspectes, els objectius, els continguts i la metodologia definides a la programació d'una acció formativa?

. a) Avaluació del context
. b) Avaluació del disseny
. c) Avaluació del procés
. d) Avaluació del resultat o producte
19. Si un/a alumne/a obté un 7 en la prova teòrica i un 4 en la prova pràctica tenint en compte la proporció de 40% de nota per a la teoria i 60% per a la pràctica, quina de les següents formules és correcta?

. a) Puntuació= (7 x 40) + (4 x 60)
. b) Puntuació= (6 x 40%) + (7 x 60%)
. c) Puntuació= (7 x 40%) +( 4 x 60%)
. d) Puntuació= (7 +6)/2
20 Quin és el principal objectiu de l'avaluació de les accions formatives del procés i els resultats de la formació?

. a) L'anàlisi de la informació per a la millora
. b) La detecció de dificultats
. c) La detecció de punts forts
. d) L'obertura de incidències

Inclusión ,Test auto-evaluativo de inclusión para un docente. Realizado por Melania Sarmiento. Escoja las respuestas más apropiadas según su criterio. Cuando finalice pulse el marcador \"Corregir test\". Al pulsar dicho marcador ap. Tags:Educación ,inclusión ,docente.. Preguntas:12
Manual ,MTCP Alumna, sin revisar. Categorías:Avión. Preguntas:63
161zacion-3 ,161zacion-3. Tags:161zacion-3. Preguntas:50
DFPO 1446 Orientació ,DFPO 1446 Orientació. Categorías: ,Orientació ,docencia. Preguntas:17
LA creación ,Elige la respuesta correcta en cada caso. Tags:La ,creación ,de ,Dios. Preguntas:9
test 3 ,test uf tutorització. Categorías:Tutorització ,3. Preguntas:10
Evaluación ,test sobre la evaluación del los aprendizajes para la mejora de la calidad educativa.. Tags:aprendizaje ,. Preguntas:7
Z-Post! ,Todo sobre Z-Post!. Categorías:z-post.net. Preguntas:13
Evaluación de Cumplimiento 2014 ,Estimados compañeros, se solicita su colaboración completando la siguiente evaluación de los conocimientos adquiridos en la capacitación anual al personal, presentada el pasado 24 de octubre 2014. Tags:Cumplimiento. Preguntas:11
cuanto sabes sobre pichi pichi pitc ,1 quien es la protagonista de la serie(nombre y apellido). Categorías:test ,de ,pichi ,pichi ,pitch. Preguntas:11
La que se Avecina ,Quieres saber lo que sabes de La Que Se Avecina? Completa este test y averigualo.... Tags:test ,de ,la ,que ,se ,avecina. Preguntas:20
Formación Incorporación Starglass ,Formación Incorporación Starglass. Categorías:Incorporación. Preguntas:15
100% twilight ,todo sobre twilight. Tags:twilight. Preguntas:15
sobrevivirias al zombie-atacck ,que tan xtreme survivor eres. Categorías:sobrevive ,al ,zombie ,attack. Preguntas:11
Ser ecológico ,Con este TEST descubrirás cuán ecológico eres y podremos tomar conciencia de las cosas que podemos mejorar aún con estos ecoretos.. Tags:ecoretos ,ecologico ,salvar ,ahorrar. Preguntas:10
Separació sil·làbica ,Dígrafs, diftongs, hiats. Categorías:Dígrafs ,diftongs ,hiats. Preguntas:10
Obras Relevantes de la Generación del "98" ,Enlaza al autor correspondiente de la Generación del 98 con las obras que se citan.. Tags:generacion98_1. Preguntas:122
Aproximación ,Preguntas de Aproximación. Categorías:Control. Preguntas:9

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Hacertests.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google