crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Hacer tests y exámenes on-line
 

Crear Test

Ver otros Tests

ver comentarios

Otrosimpartició uf1645

Test repaso mòdul impartició

1 Com és diu la llei de l'aprenentatge de l'adult que fa referència al fet que els noves informacions s'han d’enllaçar amb els coneixements previs, i s'han de presentar de manera organitzada?

. a) Llei de l'estructuració
. b) Llei de la curiositat limitada
. c) Llei del sentit intrínsec
. d) Llei de l'exercici actiu
2 Quin mètode d'ensenyament aprenentatge és el millor a formació per a l'ocupació?

. a) Expositiu
. b) Participatiu
. c) Demostratiu
. d) No n'hi ha un mètode millor que altres, depèn de la situació
3 Quina d'aquestes afirmacions és correcta?

. a) La memòria a curt termini és l’encarregada d’emmagatzemar l’aprenentatge
. b) L’atenció només depèn de factors externs
. c) La percepció és un element que depèn de la memòria
. d) Atenció, percepció i memòria són processos que intervenen en l’aprenentatge
4 Si impartint un mòdul llarg amb continguts conceptuals i actitudinals molt importants i volem apropar als alumnes al màxim a la realitat de l'ocupació, quina metodologia és la més adient?

. a) Expositiva
. b) Demostrativa
. C) Inductiva
. d) Participativa /Descobriment
5 Si volem seqüenciar els continguts d'una material , que hem de tenir-ne en compte?

. a) només l'estructura lògica de la matèria
. b) els gustos i interessos dels alumnes
. c) tant l'estructura de la matèria com els característiques dels alumnes
. d) com està estructurat el manual de referència
6 Quina dels següents tècniques podem fer servir si volem avaluar el grau de cohesió entri personis d'un grup?

. a) Role playing
. b) Sociodrama
. c) Sociograma
. b) Cas pràctic
7 Quin dels següents rols és el més adequat per al formador a la tècnica de Brainstorming?

. a) El rol de jugador, participant
. b) El rol de facilitador i animador de la participació
. c) El rol de responsable de realitzar els conclusions finals sobre el procés i el resultat de la dinámica
. d) El rol d'observador no participant
8 Si durant una dinàmica de grup un alumne s'obstina en rebatre els normes marcades i això impedeix la correcta execució de la taverna per part de la resta de companys, quina dels següents actituds seriosa recomanable per part de

. a) Fer-li fora de l'aula
. b) Intentar arribar a acords sobre aspectes parcials
. c) Ignorar el seu comportament
. d) Abandonar l'activitat, si no els hi agrada a tots.
9 Quina dels següents afirmacions és FALSA en relació a la impartició d'accions formatives de formació per a l'ocupació

. a) Totes els persones aprenen igual
. b) Existeixen mètodes d'ensenyament centrats en el alumne i centrats en el docent
. c) podem classificar els mètodes d'ensenyament en funció del tipus de raonament empleat
. d) Els alumnes tenen diferents estils d'aprenentatge
10 Quina dels següents afirmacions és INCORRECTA?

. a) L'ús de la metàfora a l'aula afavoreix la interconnexió dels nous coneixements i els coneixements previs
. b) L'ús de la fantasia afavoreix la recerca de solucions creatives
. c) 'L'ús de l'experimentació activa està orientat a la transmissió literal d'informació a l'alumne
. d) L'ús de mapes mentals i conceptuals permet a l'alumne desenvolupar el seu pensament visual
11 Si volem analitzar el control de la comprensió per part dels alumnes dels conceptes treballats a una sessió, quina dels següents és l'activitat més adient?

. a) Que el formador faci una síntesi del que s'ha treballat a la sessió
. b) Que el formador faci preguntis als alumnes sobre els aplicacions del contingut que s'ha treballat a la seva pràctica professional
. c) Que el formador mostri un mapa conceptual que reculli la terminologia bàsica del tema
. d) Preguntar als alumnes quin és el seu grau de satisfacció respecte a la metodologia i els recursos utilitzats
12 Si un alumne d' un curs de cuina ha après a fer diferents tipus de tall d'aliments però encara li requereix concentració i esforç, te una certa inseguretat, però interès per practicar en quina etapa d'aprenenta

. a) Incompetència inconscient
. b) Incompetència conscient
. c) Competència Conscient
. d) Competència inconscient

TEST PLE ,evaluación para mi ple. Tags:PLE ,. Preguntas:6
TEST DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS ,Una vez superado el test podrás introducir tus datos personales a fin de emitir el Certificado (nombre y apellidos, DNI o NIE, etc.). Todas las preguntas tienen sólo una respuesta correcta, marca la que consideres más apropiada. Par. Categorías:manipulador ,de ,alimentosmanipulador ,de ,alimentos. Preguntas:10
examen 1 ,esto es un examen de educación física para 1º de bachillerato. Tags:gym. Preguntas:9
EXAMEN 2: ,Valor de las preguntas: Pregunta test = 0,33 Pregunta desarrollo =1 Las preguntas tipo test tienen una penalización de 4 a 1 (cuatro mal restan una bien). Las respuestas en blanco no penalizan. Por cada falta de ortografía se penaliza con 0. Categorías:comunicacion ,y ,atencion ,al ,cliente ,. Preguntas:18
test seguridad informatica ,Esto es un test sobre seguridad informática. Tags:seguridad. Preguntas:20
Ingreso a Single Hearts Camp ,Según lo que te diga éste test, depende tu futuro dentro del campamento, responde con sinceridad. Categorías:Elección ,destino ,campamento. Preguntas:10
claes de reinos ,reinos. Tags:reinos. Preguntas:8
Examen para Moderador ,dasssssssd. Categorías:Mode. Preguntas:9
dibujo ,dibujo técnico de Lucía y Elena. Tags:dibujo. Preguntas:7
test de casi angeles ,test para saber cuanto sabes de casi ángeles.... incluyen preguntas de todas las temporadas. Categorías:casi ,angeles. Preguntas:8
YOLANA equipos informáticos y sistemas operativos ,test sobre los conocimientos informaticoss. Tags:dificultad. Preguntas:8
¿soy un buen tutor? ,tutoria para educadores. Categorías:tutoria. Preguntas:10

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Hacertests.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google