crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Hacer tests y exámenes on-line
 

Crear Test

Ver otros Tests

ver comentarios

OtrosSOCIOLOGIA

TIPO TEST SOCIOLOGIA DE L\'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

2. Són grups que rebutgen els valors i normes socials de la cultura dominant.

. a) Subcultura
. b) Contracultura
. c) Desajustament cultural
6. Segons Karl Marx

. a) Tot avança per contraposició.
. b) L'escola és un centre recreatiu.
. c) Creu que l'escola no és igualitària
8. L' herència de Weber:

. a) Societat i conflicte
. b) Societat i racionalització
. c) Societat i funció
13. Per Beger l'ordre social és un producte humà:

. a) per gènesi
. b)per existència
. c) per gènesi i per existencia
15. Durkheim parla de:

. a) el funcionalisme i la divisió de treball social (diferències societats antigues-modernes)
. b) la manera en com es transforma l'individu i de com funciona l'organisme social.
. c) sobre la racionalització i el materialisme històric.
18. Quin dels següents paradigmes existeix?

. a) El funcionalista.
. b) El del conflicte.
. c) El de l’acció.
. d) Tots tres son correctes.
21. La mirada crítica de la sociologia consisteix en:

. a) desig de conèixer allò humà
. b) El coneixement de la vida quotidiana
. c) Anar més enllà de les aparences
. d) Totes són correctes
23. La socialització secundària s’inicia…

. a) Fora de l’àmbit de la família i dura la resta de la vida.
. b) Com a resultat de la dependència cap als altres
. c) A mesura que ens interessem en ella
24. Quan parlem de la mirada crítica de la societat...

. a) Ens refereim a que hi ha de particular en allò general
. b) Ens referim a que hi ha de general en allò particular
. c) Totes dues són correctes
25. Quins dels tres pensadors clàssics creu en la divisió del treball social

. a) Karl Marx
. b) Max Weber
. c) Durkheim
26. El paradigme qualitatiu s'interessa per:

. a) els resultats i no pels processos
. b) pels processos i no pels resultats
. c) La generalització
27. L'educació:

. a) Distribueix igualtat d'oportunitats i és un ascensor social.
. b) Reprodueix les classes socials i la desigualtat.
. c) Les 2 respostes anteriors són correctes.
29. Trobem tres tipus ideals de democràcia:

. a) Directa, representativa i liberal.
. b) Participativa, directa i dominant.
. c) Directa, participativa i representativa.
30. Les desigualtats en el procés són aquelles que:

. a) Van en funció de la classe social i el rendiment escolar
. b) Van en relació a la classe social i els estudis dels pares
. c) Van en funció al rendiment escolar i els estudis dels pares
31. Les desigualtats educatives tenen tres enfocaments ideològics:

. a) Pensament conservador, socialdemòcrata i liberal
. b) Pensament conservador, socialdemocràta i igualitarista
. c) Pensament liberal, socialdemocràra i igualitarista
32. Els factors que condicionen les desigualtats educatives són...

. a) L’experiència i l’element d’elecció
. b) L’experiència i els valors de l’alumne
. c) L’element d’elecció i els valors de l’alumne
33. Es importante que una escuela vinculada al territorio y al servicio de la comunidad..

. a) Tenga una organización del espacio escolar con límites horarios
. b) Incorpore la diversidad y la multiculturalidad
. c) No se involucre en la sociedad red
34. ¿Cual es el objetivo de los proyectos de ciudad educativa?

. a) Mejorar el rendimiento del alumno
. b) Acercar la educación a todos los ciudadanos
. c) Implicar a diferentes entidades de una ciudad en el proceso educativo
35. Quins són els quatre aprenentatges que construeixen l’educació permanent?

. a) Aprendre a fer, aprendre a viure i aprendre a estimar.
. b) Aprendre a ser, aprendre a conviure, aprendre a conèixer i aprendre a fer.
. c) Aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a tenir.
36. Quina de les següents afirmacions és incorrecta?

. a) Les competències són els coneixements teòrics, les destreses pràctiques i tècniques i les
. competències socials que ens permeten obtenir un títol acadèmic o adquirir un lloc de treball.
. b) Les competències són les capacitats demostrades per utilitzar coneixement, destreses i habilitats
. en situacions de treball o d’estudi.
. c) El sistema de competències té la finalitat que una persona pugui donar una resposta a diferents
. circumstàncies al llarg de la seva vida laboral
37. Què és l’aprenentatge no formal?

. a) És el que es desenvolupa als centres d’educació i formació, conduint a l’obtenció de qualificacions
. i titulació reconeguda.
. b) És el que es desenvolupa en paral.lel als principals sistemes d’educació i formació, però no
. acostuma a proporcionar certificats formals. Es pot adquirir al lloc de treball, o a través d’altres
. serveis que completen els sistemes formals.
. c) És un complement natural de la vida quotidiana, pot no ser intencionat.
38. Quin és l’itinerari amb més d’èxit? Amb el que adquirim una titulació superior i per tant ens

. garanteix l’accés a una carrera reconeguda i un estatus valorat.
. a) Itinerari ocupacional
. b) Itinerari de sortida avançada de l’escolarització obligatòria
. c) Estudis superiors ràpids
39. Quins són els tres models de formació profesional que existeixen a Europa?

. a) FP teòrica, FP dual, formació EEUU, Espanya
. b) FP pràctica, FP dual, formació EEUU, Espanya
. c) FP teòrica, FP anual, formació EEUU, Espanya
40. Quan models d’integració trobem en total?

. a) 2 (Model Multicultural d’EUA i Model Francès)
. b) 3 (Model Multicultural d’EUA, Model Canadenc, i Model Intercultural Francès)
. c) hi ha tants models com societats.
41. Quina és la causa principal de l’emigració?

. a) Causa sociopolítica
. b) Causa sociocultural
. c) Causa socioeconómica
42. Qué entenem per Relativisme Cultural?

. a) Establir judicis sobre una altra cultura amb un coneixement poc rigorós
. b) Actitud generalitzada a considerar la pròpia cultura com a inqüestionable
. c) Justificar totes les manifestacions culturals donant-les per bones
43. Quines són les principals tasques que els centres escolars han d’abordar sobretot en el moment

. de l’arribada dels infants?
. a) Costums i hàbits dels infants, raça de l’alumne, l’edat i el sexe al que pertany i l’estatus social
. d’aquest.
. b) L' escassa escolarització prèvia, desconeixement de la llengua vehicular del centre, desorientació i
. distància cultural que comporta hàbits i costums diferents.
. c) Desconeixement de la llengua vehicular del centre, nivell intel·lectual de l’infant, cultura i ètnia a
. la que pertany i creences.
44. L’assimilació…

. a) Parteix de la idea que existeix superioritat cultural per part dels grups dominants, i per tant,
. s’abandonen les formes culturals de les minories que s’integren a la cultura hegemònica.
. b) Parteix de la base que per defensar les cultures minoritàries no hi ha altra possibilitat que aïllarles.
. c) Es caracteritza per la defensa de la interrelació de les cultures presents en un territori.
45. Els quatre estadis de desenvolupament relacionats amb la diversitat cultural són:

. a) Estadi transformatiu, estadi d’assimilació, estadi de les contribucions i estadi additiu.
. b) Estadi de les contribucions, estadi additiu, estadi transformatiu i estadi de l’acció social
. c) Estadi de les contribucions, estadi additiu, estadi d’assimilació i estadi de l’acció social
46. Hi ha tres tipus de desigualtats en la societat vers l'educació. Són:

. a) De classe social, de gènere i d’ètnia
. b) De classe social, d’edat i de raça
. c) De família, de gènere i de classe social
47. Quan parlem de liberalisme radical és cert que:

. a) El govern no ha de formar part de l'equació
. b) El govern ha de guiar als obrers cap a la llibertat
. c) No hi ha govern
48. Quina d'aquestes opcions no forma part dels objectius de l'educació intercultural?

. a) Cultivar actituds interculturals positives.
. b) Millorar la igualtat d’oportunitats per a tots.
. c) Proposar el desenvolupament d’aquesta educació només en cas de tenir alumnes d’origen
. extracomunitari a les aules.
49. ¿A qué se dedican mayoritariamente las mujeres?

. a) cargos administrativos
. b) educadoras, enfermeras y secretarias
. c) ingenieras
. d) pilotos, empresarias
50. Marca el elemento en la escuela que favorece a la desigualdad entre sexos:

. a) Instrucción formal
. b) Prácticas de contratación
. c) Técnicas de asesoramiento
. d) Todas las anteriores son correctas
51. ¿Cuál es el porcentaje de figuras femeninas que aparecen en los libros de texto de primaria?

. a) 30%
. b)17%
. c) 25%
. d) 22%
52. En què s'accentua la convergència curricular globalment?

. a) Ciències, matemàtiques i llengua estrangera.
. b) Llengua estrangera, ciències i literatura.
. c) TIC, literatura i matemàtiques
53. Segons l'autor, per què és important la transformació de les escoles? Tria l'opció INCORRECTE.

. a) Per adaptar-se a les transformacions del treball.
. b) Per adaptar noves metodologies i noves estratègies.
. c) Per afirmar la ideologia política.
54. Quin NO és un impacte de la globalització a l'educació?

. a) Convergencia curricular.
. b) Globalització de les polítiques educatives.
. c) Afirmació de l'autoritat del mestre.
58. Amb el canvi social s’han fet unes reformes educatives en les quals s’han proposat quatre canvis

. que són:
. A) Comunitats d’aprenentatge, escoles democràtiques, escola com a organització que aprèn, escolaxarxa.
. B) Comunitats d’aprenentatge, escoles burocràtiques, escola com a organització que aprèn, escolaxarxa.
. C) Comunitats d’aprenentatge, escoles democràtiques, escola com a organització que ensenya,
. escola-xarxa.
59. Dels següents punts que hi ha, quin NO pertany als elements propis de les organitzacions

. educatives.
. A) Historia i cultura.
. B) Llei orgànica de l’educació (LOE).
. C) Objectius dels centres.
60. Digues quin element NO pertany als elements de context de les organitzacions educatives.

. A) Tipus de centre en funció dels estudis que es cursen.
. B) Titularitat legislativa del centre.
. C) Entorn en el qual està enclavat al centre.
61. Per Freidson, es crea una jerarquia dins les ocupacions, segons:

. a) L’antiguitat a l’escola
. b) El grau d’autonomia
. c) La formació
63. La tesi de la proletarització la presenta:

. a) Weber
. b) El neomarxisme
. c) Els funcionalistes
64. Econòmicament parlant la dona professora té un sou més baix que l’home.

. a) A causa de que els cicles amb major presència trobem més professors i l’excedència sol·licitada és
. major en dones
. b) A causa del poc reconeixement de la dona en el mercat de treball.
. c) No és cert, el salari és el mateix
65. Quins són els tres aspectes segons l’estudi de Michael Young que afecten el rendiment escolar

. dels alumnes?
. a) Teoria de l’etiquetat, situació econòmica dels alumnes i la diferenciació i pol·larització.
. b) Perspectiva del professor sobre l’alumne, teoria de l’etiquetat i la diferenciació i pol·larització.
. c) Perspectiva de l’alumne sobre el professor, la localització de l’escola i els recursos econòmics del
. centre.
66. Segons les perspectives neo-marxistes quin procés es dona:

. a) Proletarització
. b) Professionalització
. c) Les dues opcions són correctes

TEMA 4 ,RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA TEMA 4. Tags:TEMA ,4. Preguntas:50
HªmEAud ,askjdakldj. Categorías:sfalsfnawlkf. Preguntas:100
TestSR ,Segunda parte de sistemas de radiocomunicación. Tags:TEST ,SRTEST ,SR. Preguntas:81
TEST DE ERCILIA PEPIN ESTRELLA ,Este test es para ver cuanto saves de ercili pepin estrella y cuANTO MAS QUIERES SAVER DE ELLA . Categorías:ESTE ,TEST ,FUE ,CREADO ,PARA ,VER ,CUANTO ,SAVES ,DE ,ERCILIA ,PEPIN ,ESTRELLA. Preguntas:8
¿Cuanto sabes sobre mi? ,Quien me conoce mejor?. Tags:;)). Preguntas:21
Saber los conocimientos adquiridos del tema de Fundamentos de la Economia ,Saber como estas preparado para el examen de la unidad . Categorías:Funamentos ,de ,la ,Economia. Preguntas:58
TIPO 1 ,Saber los conocimienos adquiridos del tema 1 de Fundamentos de la Economia. Tags:Funamentos ,de ,la ,Economia. Preguntas:45
Test hitano de Alon ,Test sobre mi, a ver si tienes alma de acertarlo . Categorías:yo ,mi ,me ,conmigo. Preguntas:11
hghjvvvvvvvvvvxcb ,nm,jnbbbbbbbbbbbb. Tags: ,nnnnnnnnnnnnnnn. Preguntas:11
GDJ prueba de diciembre ,Test de GDJ, hecho por Jesús Vivas.. Categorías:Gdj ,prueba ,de ,diciembre. Preguntas:77
LECCION EVALUATIVA ,este es una leccion evaluativa relacionada con lo aprendido en el modulo de proyecto de grado ingenieria de sistemas. Tags:leccion ,evaluativa ,proyecto ,de ,grado. Preguntas:22
Test Vocacional ,Es un test que permitirá tomar decisiones a cerca de carrera estudiar en un futuro de acuerdo a tus habilidades.. Categorías:Vocacion. Preguntas:29

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Hacertests.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google