crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Hacer tests y exámenes on-line
 

Crear Test

Ver otros Tests

ver comentarios

CienciasMicrobiologia

Test de microbiologia

Els eubacteris són:

. Protistes
. Eucariotes
. Procariotes
. A i C
Indica quin dels següents tipus de microorganismes podria créixer en un medi mineral a un flascó Erlenmeyer tapat amb cotó i incubat amb agitació al laboratori:

. Quimio-organo-heteròtrof
. Quimio-lito-autòtrof
. Fotosintètic anoxigènic
. B i C
Un bacteri prototrof capaç d'utilitzar la glucosa com a font de carboni i energia:

. Pot créixer en un medi mínim amb glucosa
. Necessitarà que el medi es suplementi amb factors de creixement
. Té totes les rutes metabòliques biosintètiques per obtenir tots els components cel·lulars a partir de la glucosa excepte les de la síntesi d'àcids nucleics
. Només pot créixer en medis complexos que continguin glucosa
Una dissolució de vitamines (termolàbils) per afegir a un medi de cultiu s'esterilitzarà...

. Amb autoclau
. Amb òxid d'etilè
. Amb radiació UV
. Per filtració
Són resistents a la penicil·lina:

. els micoplasmes
. els arqueobacteris
. els llevats
. totes són certes
La membrana citoplasmàtica dels eubacteris es diferència a la dels eucariotes en que:

. conté hopanoids
. conté esterols
. els lípids principals són dièters de glicerol
. permet la difusió passiva de gasos com l'oxigen
Quins d'aquests grups d'organismes són productors primaris de matèria orgànica?

. Quimio-lito-heteròtrof
. Fotoautòtrofs
. Quimio-lito-autòtrof
. B i C
La mureïna és:

. un peptidoglicà
. una lipoproteïna
. un polisacàrid
. un lípid
La penicil·lina...

. inhibeix la síntesi de proteïnes
. interfereix en la transpeptidació del peptidoglicà
. només és activa en cèl·lules en divisió
. B i C
La respiració de nitrats...

. és un tipus de respiració aeròbia
. només la realitzen microorganismes aerobis estrictes
. causa una desnitrificació del medi
. només la realitzen microorganismes anaerobis estrictes
Quina de les següents afirmacions respecte al flagell bacterià es FALSA:

. té estructura diferents a G+ i G- a nivell de cos basal
. la seva síntesi es un procés d'autoensamblatge
. el tipus de moviment és igual que el dels flagells eucariotes
. el moviment del flagell utilitza energia derivada d'un gradient de protons
Els bacteris fermentadors obtenen ATP per...

. fosforilació a nivell de substrat
. fosforilació oxidativa
. fotofosforilació
. A i B
Quina de les següents afirmacions NO és correcta respecte a la fixació de nitrogen?

. és un procés que només duen a terme organismes procariotes
. només té lloc en hàbitats anaerobis
. requereix ATP
. implica un complex enzimàtic anomenat nitrogenasa
La fermentació àcid mixta...

. dóna com a productes finals làctic, acètic, succínic, fòrmic i etanol
. és característica d'algunes enterobactèries
. és el tipus de fermentació que es detecta amb la prova del roig de metil
. totes són certes
Quina d'aquestes afirmacions és certa:

. els virions són molècules infeccioses de RNA monocatenari circular
. els viroids són un tipus de virus RNA
. els prions són molècules proteiques infeccioses
. B i C
Inicies una corba de creixement en un medi de cultiu A a partir d'un inòcul obtingut d'un cultiu en fase estacionària d'un medi de cultiu B. Què és el més probable que trobis?

. absència de fase estacionària
. absència de fase de latència i entrada directa en fase exponencial
. una fase de latència llarga
. una elevada producció de metabolits secundaris
Què tenen en comú els següents precursors? Succinil CoA, Oxalacetat i Fosfoenolpiruvat:

. són donadors d'electrons
. són compostos de baixa energia
. intervenen en la generació d'ATP a través de la fosforilació a nivell de substrat
. són metabòlits precursors
L'entrada de molècules a través de les porines es produeix per:

. difusió
. translocació de grup
. antiport
. totes són certes
Un agent físic o químic que elimina tots els microorganismes es denomina:

. desinfectant
. esterilitzant
. antisètpic
. bacteriostàtic
La hidrogen liasa fòrmica és un enzim...

. que desdobla l'àcid fòrmic en anhídrid carbonic i hidrogen
. que desdobla l'àcid fòrmic en protons i electrons
. típic de la fermentació heterolàctica
. present a les bacteries de l'hidrogen
La fosforilació oxidativa a les bactèries aeròbiques es dóna a:

. la paret cel·lular
. els ribosomes
. la membrana citoplasmàtica
. els mitocondris
Per què la sulfanilamida afecta a les bactèries i no és tòxica pels humans?

. perquè els ribosomes són diferents
. perquè els humans no sintetitzen àcid fòlic
. perquè el DNA bacterià està superenrotllat
. perquè les cèl·lules humanes no tenen paret cel·lular
Els antibiòtics es produeixen durant:

. la fase exponencial
. la fase de latència
. la fase estacionària
. qualsevol fase
Un antibiòtic bactericida causa a les bactèries sensibles:

. la mort
. la inhibició del creixement sense causar la mort
. la pèrdua irreversible de la capacitat de multiplicar-se
. A i C
Els arqueobacteris...

. constitueixen una línea evolutiva diferent dels altres procariotes
. no tenen mureïna a la paret cel·lular
. presenten enllaços de tipus éter a les membranes plasmàtiques
. totes són certes
Un medi de cultiu del que es coneix la composició exacta s'anomena:

. medi complexe
. medi definit
. medi diferencial
. medi selectiu
Quina de les següents afirmacions és FALSA respecte als antibiòtics?

. els gens de resistència a antibiòtics poden estar a plasmidis
. la resistència pot ser deguda a una modificació de la diana
. només les G- presenten resistència
. la reistència pot ser deguda a la presència d'enzims que degraden l'antibiòtic
Quina d'aquestes afirmacions és FALSA?

. el periplasma és l'espai entre la membrana citoplasmàtica i la membrana externa
. les cèl·lules procariotes no tenen membrana nuclear
. la paret cel·lular protegeix a la cèl·lula del xoc osmòtic
. el cloramfenicol inhibeix la replicació del DNA
Si un creixement exponencial comença amb 2 cèl·lules, quantes n'hi haurà després de 8 generacions?

. 16
. 128
. 256
. 512
Que li cal fer a un bacteri aerobi incubat en condicions de presència d'oxigen quan al medi només hi ha com a font de nitrogen el nitrat?

. fixar el nitrogen atmosfèric
. realitzar una reducció assimilatòria dels nitrats
. realitzar una reducció desassimilatòria dels nitrats
. A i C
El genoma procariota...

. Habitualment és DNA de doble cadena lineal
. Habitualment està format per diferents cromosomes
. No forma part d'un nucli veritable
. totes són certes
Els plasmidis naturals:

. Codifiquen enzims de vies metabòliques centrals
. Són molècules de DNA de doble cadena lineals (amb alguna excepció)
. Tenen un origen de replicació
. Tenen un origen de conjugació
Les arquees metanògenes:

. són aerobies
. es troben en nínxols ecològics com ara el rumen, sediments de basses, etc
. són heteròtrofs
. totes són certes
Quina d'aquestes afirmacions referent al potencial redox de la parella NAD(P)+/NAD(P)H és certa?

. és negatiu
. és major que el potencial redox de 2H+/H2(hidrogen)
. és menor que el potencial redox de la parella nitrat/nitrit
. totes són certes
El metabolisme fotòtrof anoxigènic i el metabolisme quimiolitòtrof tenen en comú...

. poden ser metabolismes autòtrofs, de vegades obligats
. son metabolismes generalment anaerobis
. la fixació de dioxid de carboni pot requerir transport invers d'electrons
. A i C
NO fixen nitrogen...

. Azotobacter
. Nitrosomonas
. Clostridium
. Rhizobium
On es troben els àcids teicoics?

. a la membrana externa de G-
. a la paret de G+
. a les càpsules de moltes bactèries
. a l'espai periplàsmic de G-
Quin d'aquests productes NO es produeix en una fermentació 2,3-butanodiòlica?

. Àcid butíric
. Acetoïna
. Diòxid de carboni
. hidrogen
Quin d'aquests enzims destrueix el peròxid d'hidrogen?

. Superòxid desmutasa
. peroxidasa
. catalasa
. B i C
La diàuxia fa referència a:

. no hi ha creixement
. creixement amb dues parts separades per una fase de latència
. creixement amb dos substrats i la no utilització d'un dels substrats fins que l'altre està esgotat
. B i C
La respiració...

. no té sempre l'oxigen com a acceptor final
. està associada a una cadena de transport d'electrons
. es pot trobar en aerobis i anaerobis
. totes són certes
Els prions són:

. DNA
. proteïnes
. RNA
. polisacàrid
Un bacteri que només creix en un medi que conté únicament sals minerals és...

. fixador de nitrogen
. autòtrof
. quimio-lito-autòtrof
. Fotòtrofs
Tria l'opció que no està relacionada amb les altres tres:

. Hepatitis
. Ràbia
. Còlera
. Xarampió
La densitat òptica d'un cultiu bacterià és aproximadament constant durant un temps. El bacteri pot estar en:

. Fase de latència
. Fase estacionària
. Fase exponencial
. A i B
Un medi de cultiu complex és...

. un medi ric del que no es coneix la composició química
. difícil de preparar
. utilitzat en el cas de cultivar bacteris molt exigents
. cap de les anteriors

DIMINUTAS ... ,Averigua la PALABRA DIMINUTA de cada inicial... [TODAS MAYÚSCULAS, Ñ=NH, SIN TILDES].... Tags:ANAGRAMAS. Preguntas:29
RELOJ-24h... ,Escribe la hora de 24h con parejas de cifras entre ":" HH:MM .... Categorías:ANAGRAMAS. Preguntas:10
FINAL -Y ,Escribe la PALABRA correspondiente con FINAL -Y.... Tags:ANAGRAMAS. Preguntas:20
DIVISIÓN ,Escribe COCIENTE y RESTO de cada DIVISIÓN [CrR]... EJEMPLO: 14 / 3 => ....... 4r2. Categorías:ANAGRAMAS. Preguntas:10
DECIMALES ,Escribe el NÚMERO DECIMAL indicado.... Tags:ANAGRAMAS. Preguntas:10
Ecotest 5º ,¿Qué sabéis sobre Desarrollo Sostenible? Habéis visto muchas cosas en la escuela, pero igual necesitamos saber más. Vamos a averiguarlo.. Categorías:Desarrollo ,sostenible. Preguntas:12
Energias Renovables ,Test de Energias renovables y colombia. Tags:Energías ,Renovables. Preguntas:8
Antropologia ,Test de Fundamentos de Antropologia. Categorías:Ciencia ,general. Preguntas:14
Ciclo Del Agua ,es un test que te ayudara a aprender sobre la importancia del agua para la vida en la tierra, aprenderas tambien como es el ciclo que realiza el agua hasta llegar a tu hogar. este test quiere hacerte entender la importancia de el ahorro, pues el agua es . Tags:AGUA. Preguntas:10
VOCABLOS... ,Veinte PALABRAS terminadas en -ONA. Escribe la PALABRA, según la DEFINICIÓN. Sin TILDES, ni "Ñ".... Categorías:ANAGRAMAS. Preguntas:20
CAPITALES... ,Escribe la CAPITAL de cada COMUNIDAD AUTÓNOMA.... Tags:ANAGRAMAS. Preguntas:18
Medio Ambiente ,este test es sobre el medio ambiente y su cuidado . Categorías:pruebas. Preguntas:10

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Hacertests.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google