crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Hacer tests y exámenes on-line
 

Crear Test

Ver otros Tests

ver comentarios

Auxiliar Administrativo OposicionesLEBEP 3

Ajuntament de Lleida

1. El concurs de mèrits per proveir llocs de treball...

. Poden ser els dos posteriors conjuntament
. Poden ser únicament de caràcter general.
. Poden ser únicament de caràcter específic
. Cap de les anteriors
2. Quins dels següents sistemes de provisió de llocs tenen caràcter provisional:

. La permuta
. La redistribució
. La reassignació
. La comissió de serveis.
3. Quin dels següents sistemes de provisió té un caràcter definitiu:

. La permuta
. La comissió de serveis.
. L'encarrec de funcions
. Cap de les anteriors
4. En la inamobilitat absoluta en la condició de funcionari de carrera susposa: (impugnada hi ha la b) i c) correctes)

. La garantia de la reserva de lloc de treball
. La garantia de romandre en la seva condició de funcionari únicament
. El dret a ser separat del servei per causa justificada i mitjançant el procediment administratiu establert
. Les anteriors conjuntament
5. El dret al càrrec també s'anomena tècnicament:

. Inamobilitat absoluta
. Inamobilitat relativa
. Mobilitat absoluta
. Mobilitat relativa
6. Les retribucions bàsiques s'atorguen en funció de:

. El lloc de treball
. Del grup de titulació i rendiment del funcionari
. Del lloc de treball i del rendiment del funcionari
. Del grup de titulació i de l'antiguitat
7. El sr.X ha estat nomenat funcionari interí i rep la primera nòmina i pregunta a un company que retribueix el complement de destinació, ¿De les següents respostes quina et sembla la correcta?

. Les condicions particulars en atenció a la responsabilitat
. El rendiment personal en el lloc de treball
. El nivell de lloc de treball
. Cap de les anteriors
8. Si en la nostra nòmina trobéssim un concepte retributiu anomenat penositat ens referim a un complement de caràcter:

. Destinatiu
. Específic
. Productiu
. Bàsic
9. La formació continua del funcionari és:

. Un dret del funcionari
. Un dret potestatiu de l'administració
. Una obligació pròpia del funcionari
. Una indicació valorativa per l'administració
10. En el supòsit que un funcionari hagi treballat la meitat de l'any, ¿Quants dies de vacances li corresponen?:

. 22 dies hàbils
. 22 dies naturals
. 11 dies naturals
. 11 dies hàbils
11. La jornada de treball dels funcionaris de les administracions públiques:

. Les determinene les mateixes administracions
. Com a màxim 40 hores setmanals
. Cap de les anteriors
. a) i b) conjuntament
12. El complement específic:

. Retribueix el nivell del lloc de treball que s'ocupa
. Retribueix les condicions particulars del lloc de treball
. Retribueix el rendiment específic del treballador
. Cap de les anteriors
13. La LEBEP contempla el dret de vaga com:

. Un dret individual d'exercici col-lectiu
. Un dret individual d'exercici individual
. Un dret col-lectiu
. Un dret individual
14. El termini màxim en que un funcionari pot estar en una comissió de serveis és de:

. 1 any
. 2 anys
. 5 anys
. Cap de les anteriors
15. Un funcionari en comissió de serveis:

. Té dret a la reserva de lloc d'origen
. No te dret a la reserva de lloc d'origen
. Té una reserva de tres mesos de lloc d'origen
. Té dret a una reserva d'un lloc de treball en la mateixa ciutat d'origen
Les infraccions molt greus prescriuen al cap de:

. 3 anys
. 2 anys
. 6 mesos
. 1 any
17. Senyala quin dels següents principis no configuren la potestat disciplinària:

. Principi de tipicitat
. Principi de culpabilitat
. Principi de presumpció d'innocència
. Cap de les anteriors
18. La LEBEP respecte al catàleg de drets que inclou distingeix entre:

. Els drets d'exercici individual i exercici col-lectiu
. Els drets personals i els de tercers
. Els drets individuals i els col-lectius
. Els drets laborals i els civils
19. Quin dels següents òrgans de representació no trobem en el personal laboral:

. Delegats de personal
. Seccions sindicals
. Comitè d'empresa
. Juntes de personal
20. L'advertència es considera una:

. Una sanció
. Una indicació
. Una orientació
. Un advertiment
21. El règim disciplinari de la LEBEP s'aplica:

. Únicament al personal laboral
. Al personal funcionari i parcialment al laboral de caràcter temporal
. Al personal funcionari i laboral
. Parcialment als personals eventuals i funcionari i totalment al laboral
22. Una actuació il-legítima d'un empleat públic pot generar: (senyala la incorrecta)

. Responsabilitat disciplinària
. Responsabilitat patrimonial
. Responsabilitat civil
. Responsabilitat penal
23. El sistema ordinari de provisió de llocs de treball, que es pot utilitzar tant per llocs singulars com genèrics, s'anomena:

. Lliure designació
. Assignació inicial
. Les dues anteriors conjuntament
. Cap de les anteriors
24. Si un funcionari realitza una actuació voluntària, discriminatòria per raons de gènere:

. Es considera una falta greu
. Es considera una falta greu
. Es considera una falta molt greu
. Es considera una falta constitucional
25. En el supòsit que un funcionari intervingui en un procediment administratiu, havent-hi motius legals d'abstenció suposa una:

. Falta greu
. Falta molt greu
. Cap de les anteriors
. Falta lleu
26. El sr.X ha tingut una sèrie de retards no justificats de manera repetitiva dins del mateix mes, això es cataloga com:

. Una falta greu
. Una falta molt greu
. Cap de les anteriors
. Una falta lleu
27. La separació del servei dels funcionaris de carrera és una sanció que s'imposa a les faltes:

. Greus
. Lleus
. Molt greus
. Cap de les anteriors
28. Si l'esmentada separació del servei s'imposa a un interí això suposa:

. La revocació del seu nomenament
. El trasllat del seu lloc de treball
. Una suspensió provisonal de funcions
. Cap de les anteriors
29. La suspensió de funcions per comssió de faltes greus suposa:

. La suspensió de funcions fins a quinze dies
. La suspensió de funcions de quinze dies fins a sis mesos
. La suspensió de funcions de un any fins a sis anys
. La suspensió de funcions de quinze dies fins a un any
30. El trasllat forçós:

. És una sanció disciplinària
. És un mètode d'adscripció definitiva
. És un mètode d'adscripció provisional
. Les dues anteriors conjuntament

Sistema tarifario ,Politica tarifaria. Tags:ferroviario. Preguntas:38
FISIO 15 ,TEST DE FISIOLOGIA HUMANA TEMA 15. Categorías:Enfermeria. Preguntas:10
FISIO NERVIOS ,TEST DE FISIOLOGÍA HUMANA. NERVIOS CRANEALES. Tags:Enfermeria. Preguntas:23
FISIO 14 ,TEST DE FISIOLOGIA HUMANA TEMA 14. Categorías:Enfermeria. Preguntas:8
FISIO 13 ,TEST DE FISIOLOGIA HUMANA TEMA 13. Tags:Enfermeria. Preguntas:12
Creacion Servicios Ferroviarios ,Creacion Servicios ferroviarios. Categorías:ferroviario. Preguntas:17
enfermeria ,examen. Tags:Enfermeria. Preguntas:21
Hurto en cajeros automáticos ,Hurto en cajeros automáticos. Categorías:policia. Preguntas:10
constitucion ,constitucion. Tags:constitucion. Preguntas:14
kym adivina ,este test asdasdasd. Categorías:Bibliotecas. Preguntas:9
NUMERO 1 ,TEST AUXILIAR ENFERMERIA. Tags:auxiliar. Preguntas:24
Examen R.E.T ,Examen R.E.T Temas 1 y 2. Categorías:. Preguntas:18

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Hacertests.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google