crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Hacer tests y exámenes on-line
 

Crear Test

Ver otros Tests

ver comentarios

Auxiliar Administrativo OposicionesLEBEP 4

Ajuntament de Lleida

1. Per a poder demanar els funcionaris una excedència voluntària per interès particular, entre els requisits necessaris, es troba la permanència durant un període mínim de prestació de serveis de....

. 3 anys
. 4 anys
. 5 anys
. 6 anys
2. Respecte als efectes de la situació d'excedència voluntària per interès particular:

. Es computen el temps en aquesta situació per ascensos, triennis, etc...
. No es computen el temps en aquesta situació per ascensos, triennis, etc...
. Es computa parcialment el temps en aquesta situació per ascensos, triennis, etc...
. Es computen el 10% del temps en aquesta situació per ascensos, triennis, etc...
3. Podria acceptar-me l'administració una excedència voluntària sol-licitada per interès particular si estic incurs en un expedient disciplinari per falta greu:

. Sí, sense cap problema
. No
. Depèn de la pròpia administració
. No existeixen les excedències voluntàries
4. El funcionari de carrera sr.X reclama que se li computi com a efectes e triennis el temps que ha restat en una situació d'excedència per interès particular, ¿És correcta la seva reclamació?:

. No, no es computen aquest temps en excedència a efectes retributius
. Sí, es una reclamació totalment raonada
. Es parcialment correcta la reclamació
. Sí, però sempre s'ha de reclamar no es de reconeixement automàtic
5. L'estatut dels treballadors preveu que com a mínim, per sol-licitar una excedència voluntària del personal laboral, es necessita una antiguitat de:

. 2 anys
. 6 mesos
. 1 any
. 5 anys
6. En el cas d'estar en una excedència forçosa:

. Es te dret a la reserva del lloc de treball
. Es de dret a reingressar al servei actiu en la mateixa ciutat
. Es té dret a reingressar al mateix cos però al lloc de treball
. Cap de les respostes anteriors és correcta
7. Quan l'administració ha de realitzar una reducció de llocs de treball, dintre dels procediments legalment establerts, i no pot mantenir els funcionaris afectats en trobem davant d'una situació anomenada:

. Excedència voluntària
. Suspensió cautelar
. Excedència forçosa
. Inhabilitació parcial
8. Pot el personal laboral al servei de l'administració quedar-se en una situació d'excedència forçosa:

. Sí
. No, aquesta situació només es preveu pels funcionaris de carrera
. Sí, però només quan es vinculi a l'amortització del lloc de treball
. Cap de les anteriors
9. ¿Poden els funcionaris sol-licitar una excedència per violència de gènere?

. Sí, sense cap inconvenient
. Sí, però sempre hauran d'acreditar primer aquesta situació
. Sí, però te una durada inferior a la sol-licitada per una funcionaria
. No
10. Es possible que un funcionari de carrera es trobi en una situació d'excedència voluntària per interès particular declarada d'ofici per l'administració:

. Sí
. No en cap cas
. No, només es possible si és a petició del funcionari de carrera
. Cap de les anteriors
11. ¿En el supòsit de cessió del permís per part del personal funcionari al altre progenitor es pot gaudir de?

. Forma simultània únicament
. Forma successiva únicament
. Forma reversiva únicament
. Cap de les anteriors
12. De forma general el permís per part del personal laboral i funcionari:

. Te una duració superior el permís del funcionari
. Te una duració superior el permís del personal laboral
. Tenen la mateixa duració
. Cap de les anteriors
13. El permís per adopció del personal laboral suposa una causa de:

. Extinció de la relació laboral
. Suspensió del contracte de treball
. Liquidació del contracte de treball
. Renovació del contracte de treball
14. El permís per adopció del personal laboral es pot gaudir a:

. Jornada completa únicament
. Jornada parcial únicament
. Les dues anteriors conjuntament
. Cap de les anteriors
15. Segons la LEBEP el permís de parternitat té una durada de:

. 10 dies
. 12 dies
. 16 dies
. 15 dies
16. Segons la normativa catalana en matèria de concilació de la vida laboral i familiar el permís té una durada de:

. 3 setmanes
. 6 setmanes
. 4 setmanes
. Cap de les anteriors
17. El permís per paternitat del personal laboral en cas de família nombrosa:

. 13 dies
. 20 dies
. 4 setmanes
. 15 dies
18. El permís per hospitalització de nounat del personal funcionari de Catalunya:

. Permet absentar-se 2 hores diàries de la feina
. Permet reduir la jornada de treball
. Les dues anteriors conjuntament
. Aquest permís no s'aplica a Catalunya
19. Pot una funcionaria que es troba en un permís de maternitat sol-licitar el seu reingrés als 36 dies del seu part?

. No
. Sí, però sempre que ho sol-liciti amb 3 dies d'antelació
. Sí, sense cap inconvenient
. Cap de les anteriors
20. Si en el part la mare (funcionari) mort, aleshores l'altre progenitor:

. Obligatòriament, ha de fer ús de la totalitat del temps del permís de maternitat
. No pot fer ús de temps del permís de maternitat en el qual es trobava la mare
. Ha de gaudir imperativament del temps que restava de gaudi a la mare
. Cap de les anteriors
21. El temps de gaudi en el permís per adopció del personal funcionari:

. No es computa com a temps en servei efectiu
. Es computa com a temps en servei efectiu
. Cap de les anteriors
. Es computa parcialment
22. En el cas d'un part prematur en el que el menor hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, per un període de 14 dies, ¿a partir de quan es considera que es pot computat el període de suspensió?

. A partir dels 6 dies
. Des de la data d'ingrés de la mare a l'hospital
. Des de la data d'alta en l'hospital
. Cap de les anteriors
23. El permís per naixement, adopció o acolliment de fill únic, en el personal funcionari és de:

. 5 dies a escollir
. 5 dies consecutius dins dels 10 dies següents a la data de naixement, adopció, etc...
. 10 dies consecutius dins dels 10 dies següents a la data de naixement, adopció, etc...
. 15 dies
24. En el supòsit de trobar-se en una situació d'excedència voluntària per cura de familiar, quan el cònjuge hagi resideixi en un altre municipi per tenir un lloc de treball estable, la durada màxima és de:

. 5 anys
. 10 anys
. 15 anys
. 12 anys
25. Respecte al cas anterior, quin és el període mínim?: (Impugnada en relació a l'anterior)

. 1 any
. No n'hi ha
. 3 anys
. 2 anys
26. La sra.Z es troba en una excedència voluntària per cura de fill, pot participar en els cursos de formació que elabori l'administració?

. Sí, sense cap inconvenient
. No, en cap cas
. No, només aquells cursos obligatoris impartits per l'administració
. Cap de les anteriors
27. Existeix de forma general la possibilitat de reingrésal servei actiu d'un funcionari que es trobava en una situació de serveis especials:

. Sí, sense cap problema
. Sí, però sempre que hagi prestat el servei especial com a diputat o senador
. No, en cap cas
. Cap de les anteriors
28. Quan un funcionari dins de la mateixa administració, es troba en una destinació en un lloc de treball diferent al que ocupava:

. Es troba en una situació d'excedència
. Una situació de servei en una altra administració
. En comissió de serveis
. En comissió de funcions
29. El funcionari en servei en una altra administració pública:

. Conserva la seva condició de funcionari de l'administració d'origen
. Adquireix la condició de funcionari de l'administració de destí
. Comparteix la doble condició de funcionari de les dues administracions
. Pot decidir a quina administració vol ser assignat
30. Pot sol.licitar un empleat laboral amb una antiguitat de 11 mesos sol-licitar una excedència voluntària (en cas que el Conveni Col-lectiu no establis res al respecte):

. Sí
. Sí, si compleix la resta de requisits
. No, perquè té menys d'un any d'antiguitat
. En cap cas poden sol-licitar excedències el personal laboral

LEBEP 3 ,Ajuntament de Lleida. Tags:Auxiliar ,Administrativo. Preguntas:30
Sistema tarifario ,Politica tarifaria. Categorías:ferroviario. Preguntas:38
FISIO 15 ,TEST DE FISIOLOGIA HUMANA TEMA 15. Tags:Enfermeria. Preguntas:10
FISIO NERVIOS ,TEST DE FISIOLOGÍA HUMANA. NERVIOS CRANEALES. Categorías:Enfermeria. Preguntas:23
FISIO 14 ,TEST DE FISIOLOGIA HUMANA TEMA 14. Tags:Enfermeria. Preguntas:8
FISIO 13 ,TEST DE FISIOLOGIA HUMANA TEMA 13. Categorías:Enfermeria. Preguntas:12
Creacion Servicios Ferroviarios ,Creacion Servicios ferroviarios. Tags:ferroviario. Preguntas:17
enfermeria ,examen. Categorías:Enfermeria. Preguntas:21
Hurto en cajeros automáticos ,Hurto en cajeros automáticos. Tags:policia. Preguntas:10
constitucion ,constitucion. Categorías:constitucion. Preguntas:14
kym adivina ,este test asdasdasd. Tags:Bibliotecas. Preguntas:9
NUMERO 1 ,TEST AUXILIAR ENFERMERIA. Categorías:auxiliar. Preguntas:24

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Hacertests.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google