crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Hacer tests y exámenes on-line
 

Crear Test

Ver otros Tests

ver comentarios

Oposicionesllei proc. admvo

llei proc.admvo

La LPA estableix i regula

. les bases del règim jurídic, el procediment admvo comú i el sistema de responsabilitat de les AP
. el procediment admvo comú i el règim jurídic de les AP
. les relacions entre els ciutadans i les AP
Els principis sota els que actuen les AP són els de

. eficàcia descentralització, desconcentració i coordinació
. eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació
. cooperació i col·laboració
En les seves relacions, les AP es regeixen pel principi de

. servei als ciutadans
. eficiència i eficàcia
. cooperació i col·laboració
En la seva actuació, les AP es regeixen pels criteris

. d'eficiència i servei als ciutadans
. d'eficiència i d'eficàcia
. de simplificació admva
Les AP tenen, cada una

. personalitat jurídica pròpia
. personalitat jurídica única
. personalitat jurídica individual
En les seves relacions amb els ciutadans, les AP actuen de conformitat amb els principis de

. participació i d'eficiència
. participació i servei als ciutadans
. participació i transparència
Les AP actuen i es relacionen d'acord amb el principi de

. lleialtat
. lleialtat constitucional
. solidaritat institucional
Quan es pot negar la cooperació i l'assistència entre ens?

. quan no estan facultats per prestar-la
. quan no es disposa de mitjans suficients o quan, si ho fa, causa perjudici greu als interessos la tutela dels quals té encomanada
. quan no disposen de mitjans suficients, quan, si ho fan, causen un perjudici greu als interessos la tutela dels quals tenen encomanada o al compliment de les pròpies funcions
La negativa a prestar l'assistència, s'ha de comunicar a l'administració sol·licitant?

. si, per escrit
. no si entre elles existeix conveni que ho preveu
. si, sempre motivadament
És obligatòria la col·laboració i l'auxili en les relacions entre AP per a les execucions dels seus actes que s'hagin de fora dels seus àmbits territorials de competències?

. Només en casos en què els seus àmbits territorials siguin col·lindants
. si, sempre que es sol·liciti per una d'elles de forma escrita
. si
Els òrgans col·legiats creats per l'AGE per a l'exercici de les seves competències en la composició dels quals es prevegi que participin representants de l'AP de les CA amb la finalitat de consulta

. són òrgans de coooperació
. no tenen la naturalesa d'òrgans de cooperació
. seran òrgans de cooperació si ho estipulen els estatuts reguladors de les conferències sectorials

Llibre_5 ,Llibre 5. Categorías:. Preguntas:40
Llibre_4 ,llibre 4. Tags:. Preguntas:40
Preguntas auxiliar enfermería ,Test de preguntas sacadas del manual del auxiliar de enfermeria. Categorías:Enfermeria. Preguntas:63
Llibre_3 ,Llibre_3. Tags:. Preguntas:40
Curs_6 ,Curs 6. Categorías:. Preguntas:15
Curs_5 ,Curs_5. Tags:. Preguntas:14
Curs_4 ,Curs_4. Categorías:. Preguntas:10
Curs_3 ,Curs_3. Tags:. Preguntas:10
Curs_2 ,Curs_2. Categorías:. Preguntas:10
Llibre_2 ,Llibre_2. Tags:. Preguntas:40
LLIBRE_1 ,LLIBRE_1. Categorías:. Preguntas:40
Cur2011_10_11 ,Cur2011_10_11. Tags:. Preguntas:10

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Hacertests.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google