crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Hacer tests y exámenes on-line
 

Crear Test

Ver otros Tests

ver comentarios

OposicionesUEOPOS2

UE OPOS2

¿A què se li diu món bipolar?

. a que existien dos pols geogràfics
. a que s'havien establert dues àrees d'influència política
. a que s'havien format dos blocs dins Europa
. a que federalistes i unionistes no es posaven d'acord
Quines perspectives sobre Europa es van crear abans de la creació de la CE?

. intel·lectual, econòmica, militar i política
. militar, econòmica i política
. política i militar
. militar, política i intel·lectual
Quines associacions defensores de la unió europea es van formar?

. unionistes, funcionalistes i moderats
. militar, política i federalista
. federalista, unionista i funcionalista
. federalista i unionista
Quin nom va rebre l'ajuda financera per a la reconstrucció econòmica d'Europa?

. Pla Schumann
. Tractat de Brusel·les
. CECA
. Pla Marshall
En quin any es va endegar el Pla Marshall?

. 1951
. 1948
. 1947
. 1952
De quin contingut era el Tractat de Brusel·les?

. polític
. militar
. econòmic i militar
. polític i militar
Quins països el van signar?

. Bèlgica, Països Baixos, Luxemburg, RU i França
. EEUU i Europa
. França, RU i EEUU
. França, RU, Bèlgica i EEUU
Quin tractat va ser el precedent de l'OTAN?

. el de Brusel·les
. el de Amiens
. el de defensa militar
. el d'Àmsterdam
Quin tractat o congrès va ser el precedent de l'OCDE?

. el tractat de Maastricht
. el tractat de Roma
. el congrès de La Haya
. el tractat de la CECA
En quins països es van registrar les majors tensions rere la SGM?

. França i Holanda
. RU i Alemanya
. França i Alemanya
. RU i França
Schumann, Ministre d'AAEE francès, va fer una declaració en la qual apuntava un element de cohesió per a Europa amb nucli en

. la cohesió política
. la fusió política
. el desenvolupament econòmic
. la circulació de mercaderies entre països europeus
El sectors que es van triar com a fonament per al desenvolupament econòmic d'una nova Europa van ser

. la indústria i el comerç
. el carbó i l'acer
. els metalls pesats i l'agricultura
. l'acer i el petroli
El Pla Schuman va ser acceptat per

. RFA, PB, Bèlgica, Espanya i Itàlia
. Bèlgica, Luxemburg, Itàlia, RFA i PB amb França
. EEUU, França i Alemanya
. RU, França i Alemanya
La unió econòmica entre Alemanya, França, RU i Bèlgica va donar lloc a

. la CECA
. la CEE
. l'EURATOM
. cap de les anteriors és correcta
Quin any es va crear la CECA?

. 1950
. 1951-52
. 1957
. 1953
Què vol dir CECA?

. Comunitat europea del carbó i l'acer
. Comunitat europea del carbó i l'alumini
. Confederació europea de comunitats autònomes
. Confederació del carbó europeu
La Declaració Schuman del 50 va donar lloc a

. la CECA en 1951
. la CEE en 1951
. la CECA i la CEE en 1951
. la CEE en 1956
Quina diferència hi ha entre la CECA i la CEE?

. la CECA és un tractat militar i la CEE és comercial
. la CECA només és entre páïsos europeus i a la CEE s'hi poden adherir països de l'est
. la CECA és del 51 i la CEE és del 56
. la CECA, del 51, engloba el carbó i l'acer, i la CEE, del 57, es va signar a Roma
El Tractat de Roma del 57 va donar lloc a

. la CEE i la CEEA
. la CEEA i l'EURATOM
. l'EURATOM i la CEEA
. l'EURATOM o CEE
L'Acta Única Europea es va signar l'any

. 1987
. 1975
. 1986
. 1989
L'Acta Única Europea crea una nova entitat, l'UE, que introdueix la unió monetària i econòmica, és correcte?

. No, la UE es va crear pel Tractat de Maastricht
. No, la UE es va crear pel Tractat d'Àmsterdam
. Si
. No, l'AUE crea la unió monetària
Quins són els 3 tractats constitutius?

. CECA, CEE i CEEA
. CECA, EURATOM i CEE
. l'AUE, l'EURATOM i la CECA
. Els tractats de Roma i el de Niça
Posa per ordre els següents tractats:
Maastricht, Roma, Àmsterdam, AUE, Laecken, Niça i Lisboa

. Roma, Àmsterdam, AUE, Niça, Laecken, Maastricht i Lisboa
. Roma, AUE, Àmsterdam, Niça, Maastricht i Lisboa
. Roma, AUE, Maastricht, Àmsterdam, NIça i Lisboa
. Roma, Niça, Àmsterdam, Maastricht, AUE, Laeken i Lisboa
Quin tractat modifica els tres tractats constitutius?

. el de Maastricht
. l'AUE
. el de Niça
. el de Lisboa
Quin tractat crea el Tribunal de Primera Instància europeu?

. el de Maastricht
. el d'Àmsterdam
. l'AUE
. el de Lisboa
El Tractat de Maastricht introdueix dues novetats, quines?

. la coordinació en matèria de treball i les polítiques de medi ambient
. la cohesió econòmica i social i la UE
. la UE i la constitució europea
. la unió econòmica i monetària i la UE, a més del turisme, el treball i la indústria
La UE es crea a partir de l'any

. 1995
. 1992
. 1990
. 1997
El Tractat de la Unió Europea sorgeix arrel del tractat de

. Àmsterdam
. l'AUE
. Maastricht
. Lisboa
La cooperació en política exterior, amb el Consell Europeu, s'institucionalitza arrel de

. l'AUE en 1986
. l'AUE en 1992
. el tractat de Roma en 1959
. el tractat de Maastricht en 1992
Els temes d'igualtat entre home i dona es van començar a tractar arrel del tractat de

. Maastricht
. AUE
. Àmsterdam
. Lisboa
La declaració de Laeken va tenir lloc a

. Suècia, en 2000
. Suïssa, en 2001
. Holanda, en 2001
. Suïssa, en 2001
A la pregunta anterior hi ha una errada, doncs la declaració de Laeken no es va signar a Suïssa, sinó a

. Lisboa
. NIça
. Suècia
. Viena
Del Tractat de Niça va sorgir

. el projecte de tractat constitucional europeu i el tractat de lisboa
. la constitució europea
. el tractat de lisboa
. la PESC
Actualment, la UE és una associació configurada per dos pilars:

. PESC i UE
. OOII (CE i CEEA) i els instruments de cooperació (PESC i CPJP)
. UE i OTAN
. PESC i CPJP
Dins els instruments de cooperació, la PESC es dedica a la política exterior i seguretat comuna, és correcte?

. Si
. No, es dedica només a la seguretat comuna
. No, la política exterior és àmbit del Consell Europeu
. Cap és correcta
La cooperació policial i judicial en matèria penal es du a terme per

. la PESC i la CPJP
. la CPJP
. els acords entre els diferents països europeus membres
. la UE i la CPJP
El Tractat de Lisboa ha substituït el Tractat de la UE i el de la CE?

. No, ofereix els instruments jurídics necessaris per a afrontar els nous reptes de futur
. Si
. No, l'absorbeix dins un tercer tractat
. Si, ja que ofereix la possibilitat de retirada de la Unió d'algun Estat
El Parlament Europeu té més o menys protagonisme al tractat de Lisboa

. Més
. Menys
. El mateix que tenia
. Totes són incorrectes
A partir de quin any la majoria qualificada obeirà al principi de doble majoria?

. 2012
. 2013
. 2014
. 2015
Què vol dir el principi de doble majoria?

. Que sigui dels Estats membres i de la població
. Que sigui dels Estats en doble votació
. Que sigui de la població en doble volta
. Cap resposta és correcta
Quan s'assoleix la doble majoria?

. Quan els vots favorables representin, com a màxim, el 55% dels Estats membres i el 70% de la població
. Quan els vots favorables representin, com a mínim, el 50% dels Estats membres i el 60% de la població
. Quan els vots favorables representin, com a mínim, el 55% dels Estats membres i el 65% de la població
. Quan els vots favorables representin, com a mínim, el 45% dels Estats membres i el 55% de la població
El Tractat de Lisboa

. Consolida els valors democràtics, conserva els drets existents i hi afegeix d'altres
. Modifica els drets existents i hi afegeix d'altres, garantint les llibertats
. Consolida valors democràtics i garanteix llibertats
. Consolida valors democràtics, conserva drets existents i garanteix llibertats segons la Carta de DDFF

llei proc. admvo ,llei proc.admvo. Tags:Derecho ,Administrativo. Preguntas:11
Llibre_5 ,Llibre 5. Categorías:. Preguntas:40
Llibre_4 ,llibre 4. Tags:. Preguntas:40
Preguntas auxiliar enfermería ,Test de preguntas sacadas del manual del auxiliar de enfermeria. Categorías:Enfermeria. Preguntas:63
Llibre_3 ,Llibre_3. Tags:. Preguntas:40
Curs_6 ,Curs 6. Categorías:. Preguntas:15
Curs_5 ,Curs_5. Tags:. Preguntas:14
Curs_4 ,Curs_4. Categorías:. Preguntas:10
Curs_3 ,Curs_3. Tags:. Preguntas:10
Curs_2 ,Curs_2. Categorías:. Preguntas:10
Llibre_2 ,Llibre_2. Tags:. Preguntas:40
LLIBRE_1 ,LLIBRE_1. Categorías:. Preguntas:40

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Hacertests.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google