crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Hacer tests y exámenes on-line
 

ver comentarios

InformáticaExcel 2010

Cuestionario sobre Excel 2010

Na solapa ou separador Recente, da ficha Ficheiro ...

. é unha listaxe dos últimos comandos de Excel executados
. amosa unha listaxe dos documentos que se poideron perder por un peche inadecuado de Excel
. amosa só os documentos baleiros de Excel
. créanse accesos directos aos últimos documentos de Excel cos que se ten traballado
Como poderemos acceder aos elementos da fita de opcións de Datos, sen empregar o rato, grazas ás melloras de accesibilidade de Office?

. non é posible levar a cabo esta acción sen o rato
. pulsando a tecla < Alt >
. pulsando a tecla < Alt > e a continuación a tecla < D >
. coa combinación de teclas < Ctrl > + D
Infopath, Outlook, OneNote, Word, Powerpoint, ...

. son programas de folla de cálculo
. son marcas de aplicacións que empregan Excel
. son programas que forman parte da suite ou paquete ofimático OpenOffice
. son programas que forman parte da suite ou paquete ofimático Microsoft Office
Que combinación de teclas debemos empregar para crear un novo documento con Excel?

. < Alt > + N
. < Ctrl > + N
. < Ctrl > + U
. < Shift > + U
Unha vez que temos un documento/libro aberto en Excel e o que pretendemos é almacenalo cun nome distinto ou noutra localización, que secuencia deberemos seguir?

. Ficha Datos > Gardar como
. Ficha Ficheiro > Gardar
. Ficha Ficheiro > Gardar como
. Non é posible almacenar un documento/libro de Excel con outro nome unha vez que xa está creado
Ademáis da combinación de teclas < Alt > + F4, de que outras formas poderemos pechar e saír de Excel?

. Só facendo clic na cruz de peche da xanela da aplicación
. Só a través da secuencia ficha Ficheiro > Saír
. Facendo clic na cruz de peche da xanela da aplicación e máis seguindo a secuencia ficha Ficheiro > Saír
. A través da combinación de teclas < Ctrl > + F4 e máis seguindo a secuencia ficha Ficheiro > Saír
Para abrir un documento existente de Excel, que secuencia debemos seguir?

. Ficha Ficheiro > Información
. Só se poden abrir documentos de Excel mediante a combinación de teclas < Ctrl > + E
. Ficha Datos > Abrir
. Ficha Ficheiro > Abrir
GNumeric, Calc, Lotus,... son

. Programas que forman parte da suite Microsoft Office
. Aplicativos para presentacións
. Aplicacións de folla de cálculo
. Aplicacións de procesamento de texto
A combinación de teclas Ctrl + F4?

. Crea un novo documento
. Garda os cambios realizados nun documento de Excel
. Pecha un documento aberto en Excel
. Pecha os documentos abertos e sae de Excel
A fita de opcións da ficha Deseño de páxina

. contén os grupos lóxicos Temas, Configurar páxina, Axustar tamaño, Opcións de folla e Dispor
. contén os grupos lóxicos de comandos Táboas, Ilustracións e Gráficas
. contén grupos con utilidades para engadirlle fórmulas e funcións á folla de cálculo
. non existe nesta versión de Excel
Estando situada a cela activa en F8, premendo a combinación de teclas < Ctrl > + < Inicio >

. sitúa a cela activa no inicio da columna, A8
. sitúa a cela activa no principio da fila, F1
. non efectúa ningunha acción
. sitúa a cela activa en A1
Que é o botón de enchemento?

. É un pequeno cadro que aparece na esquina inferior dereita da cela activa
. Non existe ese botón
. É un botón que serve para marcar as celas que queremos encher con información
. É un botón que serve para colorear as celas
Para crear unha serie en Excel temos que seleccionar unha cela ou conxunto de celas que representen un patrón determinado. Cal sería o seguinte paso a dar?

. Pulsar o botón "Rellenar" e seleccionar a opción "Series"
. Non é necesario realizar ningún paso a maiores
. Debemos facer doble click sobre o botón de enchemento do intervalo seleccionado
. Seguir a secuencia Inicio > Editar > Suma automática
Se queremos modificar o contido dunha cela, sen reemprazar o seu contido, que tecla debemos premer para comezar a reedición

. < F3 >
. < Alt >
. < F4 >
. < F2 >
Que combinación de teclas se poden empregar para desfacer e refacer accións respectivamente?

. < Ctrl > +Z e < Ctrl > + X
. Non é posible aplicar ningunha combinación de teclas para levar a cabo estas accións
. < Alt > + Z e < Alt > + Y
. < Ctrl > +Z e < Ctrl > + Y
É posible seleccionar rangos de celas non contiguos en Excel?

. Non é posible
. Si, mantendo premida a tecla < Alt > mentres se seleccionan as distintas celas ou rangos
. Si, mantendo premida a tecla < Ctrl > mentres se seleccionan as distintas celas ou rangos
. Si, facendo clic de forma veloz nas distintas celas ou rangos
Que forma adopta o punteiro do rato ao situalo enriba do botón de enchemento?

. Coloréase de cor negra
. Transfórmase nun reloxo de espera de Windows
. Transfórmase nunha cruz
. Non sufre ningún cambio
Que combinación de teclas debemos empregar para que Excel nos desprace á primeira cela da fila activa?

. < Ctrl > + < Return >
. < Inicio >
. < Ctrl > + < Espacio >
. < Ctrl > + < Inicio >
Para confirmar a inserción de datos nunha cela, que teclas poderemos empregar, por norma xeral?

. Só a tecla < Intro >
. < Intro > ou < Tab >
. < Esc >
. < Alt > ou < Intro >
Se hai dúas filas seleccionadas e seguimos a secuencia Inicio > Celas > Formato > Altura da fila, para acceder ao cadro de diálogo de Altura de fila e logo darlle outras medidas, o cambio afectaría...

. só a última fila
. ás dúas columnas seleccionadas
. só á primeira fila
. ás dúas filas seleccionadas
Ademáis de empregar os menús emerxentes enriba das cabeceiras de filas e columnas ou das celas da folla (entradas Inserir e Eliminar), que comandos se empregan para inserir ou eliminar celas, filas e columnas en Excel?

. as opcións do despregable Eliminar do grupo Celas da ficha Inicio
. as opcións dos despregables Inserir e Eliminar do grupo Celas da ficha Inicio
. Non existen máis alternativas que a indicada
. as opcións do despregable Inserir do grupo Celas da ficha Inicio
A través da secuencia Inicio > Estilos > Formatación condicional > Xestionar regras, ...

. poderanse crear, modificar ou eliminar regras de formatado do rango de celas previamente seleccionado
. poderemos mostrar ou ocultar a regla de tabulacións
. poderanse crear novos estilos
. só se poderán eliminar as regras de formatado vinculadas ás celas previamente seleccionadas.
Que secuencia debemos seguir para crear un novo estilo?

. Ficheiro > Estilos > Estilos de cela > Novo estilo de cela
. Inicio > Estilos > Estilos de cela > Novo estilo de cela
. Coa combinación de teclas < Alt > + F3
. Ficheiro > Novo estilo de cela
Cal sería o resultado de arrastrar unha folla de Excel, ao último lugar na lista de pestanas das follas, mantendo premida a tecla < Ctrl >?

. Crearíase unha copia da folla seleccionada que tería como nome o nome da folla máis unha numeración entre parénteses
. Non sucedería nada estrano
. Moveríase a folla seleccionada ao final
. Crearíase unha copia da folla seleccionada co nome "Copia"
Para que serven os estilos?

. Para decorar as distintas pestanas dun libro
. únicamente para aplicar formatos predefinidos por Excel nunhas determinadas celas
. para crear libros de Excel con datos xa insertados
. para agrupar un conxunto de formatos baixo un nome e aplicalos simultáneamente
Que secuencia se debe seguir para aplicar unha categoría numérica personalizada a unha cela ou rango de celas?

. Só se poden aplicar as categorías predefinidas por Excel (Número, Moeda, Contabilidade, Data, Hora, ...)
. Inicio > Celas > Formato > Formatar celas > pestana Protección
. Inicio > Celas > Formato > Formatar celas > pestana Número > categoría personalizada, e na caixa de texto Tipo escribir o código de formato correspondente
. Ficheiro > Celas > Formatar celas > pestana Aliñamento > categoría personalizada, e na caixa de texto Tipo escribir o código de formato correspondente
Ademais de elixir a entrada Formatar celas do menú emerxente ao facer clic co botón dereito do rato enriba dunha cela, de que outros xeitos se amosará o cadro de diálogo Formatar celas?

. Seguindo a secuencia Inicio > Celas > Formato > Formato de Celas ou a través dos iniciadores de cadro de diálogo dos grupos Tipo de letra, Aliñamento e Número da ficha Inicio.
. Seguindo a secuencia Ver > Celas > Formato > Formato de Celas
. Non hai outros xeitos de acceder a este cadro de diálogo
. Seguindo a secuencia Inicio > Celas > Formato > Formato de Celas
Cos estilos ...

. poderemos introducir datos nunha folla moito máis rápido
. poderemos aplicar formatos de páxina moito máis rápido
. conseguimos o mesmo efecto que seguindo o menú Ficheiro > Asistentes
. agrupamos distintos formatos para a súa aplicación conxunta
Para cambiar as características de formatado dunha cela debe empregarse, entre outros, ...:

. os grupos Portapapeis e Editar da ficha Inicio
. os grupos Tipo de letra, Aliñamento, Número e estilos da ficha Inicio
. Tipo de letra, Aliñamento, Número e estilos da ficha Ver
. os grupos Configurar páxina e Opcións de folla da ficha Deseño de páxina
Ademáis de empregar a combinación de teclas <Shift> + F3, de que outro xeito se pode abrir o cadro de diálogo Abrir función?

. Non existe outro xeito de amosar este cadro de diálogo
. Datos > Inserir función
. Fórmulas > Inserir función, ou ben facendo clic sobre o botón de Inserir función na parte esquerda da barra de fórmulas
. Ver > Inserir función
Para que serven as referencias das celas?

. Indican as posicións das celas onde buscar os datos. As referencias soen empregarse nas fórmulas e función para nomear ás devanditas celas
. Serven para agrupar as celas dunha folla
. Indican cales son as celas máis importantes da folla
. As referencias non se soen empregar demasiado en Excel
Sobre unha referencia absoluta, se cambiamos de posición a cela

. As referencias non se cambian nunca
. A referencia actualizarase para axustarse á nova situación
. Se se tenta facer algún cambio nunha referencia producirase un erro
. A referencia seguirá indicando esa cela
Cal das seguintes referencias non é válida?

. A1
. $A$1
. $A1
. A$$1
Se arrastramos unha fórmula que conteña referencias relativas a outras celas ...

. A fórmula segue a facer referencia ás mesmas celas de orixe
. A fórmula actualiza automáticamente as referencias existentes na propia fórmula
. Non se poden arrastrar celas que teñan fórmulas
. A fórmula desprenderá o valor #REF
Cal sería o resultado da fórmula "=SUMA(A1:A6 A4:B5)", dada a seguinte situación?
. A B
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 5
5 5 6
6 6 7

. 9
. 11
. 21
. 17
Que tipos de operadores podemos empregar nas fórmulas?

. Soamente aritméticos
. As fórmulas non empregan operadores
. Aritméticos, lóxicos e de texto
. Soamente lóxicos
Que secuencia debemos seguir para amosar a lenda dunha gráfica á esquerda da área da gráfica, supoñendo a gráfica seleccionada?

. Ferramentas de gráfica > Formato > Etiquetas > Lenda > Mostrar lenda á esquerda
. Ferramentas de gráfica > Esquema > Etiquetas > Lenda > Mostrar lenda á esquerda
. Ferramentas de gráfica > Esquema > Etiquetas de datos > Etiquetas > Mostrar lenda á esquerda
. Ferramentas de gráfica > Datos > Etiquetas > Lenda > Mostrar lenda á esquerda
Cando vou a facer operacións en Excel o primeiro que debo escribir é:

. A función
. A cela onde vai o resultado
. O formato do número a salir
. Un igual (=)
Poderemos definir o mesmo nome dúas veces no mesmo libro?

. Si, sempre é posible
. Si, sempre que o ámbito do nome non sexa o mesmo
. Non
. Si, pero o ámbito dos nomes só deben ser follas, e nunca un libro enteiro
Se temos unha Forma enriba dunha imaxe en Excel. Como poderiamos facer para poñela detrás?

. Seleccionando a forma e seguir a secuencia Ferramentas de debuxo > Formato > Dispor > Enviar cara atrás
. Non hai posibilidade, xa que as formas teñen prioridade sobre as imaxes
. Seleccionando a imaxe e seguir a secuencia Ferramentas de debuxo > Formato > Dispor > Enviar cara atrás
. Seleccionando a forma e seguir a secuencia Ferramentas de debuxo > Formato > Dispor > Traer cara adiante
Cantos símbolos distintos podemos inserir nunha cela, empregando a secuencia Inserir > Símbolos > Símbolo?

. Tantos coma caracteres dado que os símbolos non deixan de ser caracteres
. 3
. 256
. Só 1
Que secuencia debemos seguir para Inserir unha imaxe ou forma en Excel?

. Elixindo algún dos cinco comandos do grupo Inserir ilustracións da ficha Inserir
. Empregando a combinación de teclas < Ctrl > + < Insert >
. Elixindo algún dos comandos do grupo Texto da ficha Inserir
. En Excel só se poden engadir imaxes predeseñadas
En xeral, que accións poderemos levar a cabo cunha imaxe grazas ás ferramentas que nos brinda Excel e que soen estar presentas na ficha Formato da barra de ferramentas Ferramentas de Imaxe?

. Aliñala, cambiarlle o tamaño, xirala e recortala.
. Cambiarlle a resolución
. Aliñala, cambiarlle o tamaño e xirala
. Aliñala, cambiarlle o tamaño, xirala, recortala, aplicar efectos (sombras, brillos, reflexos, ...), crearlle bordos, aplicarlle esquemas de cor (cambiar a Cor) e cambiarlle a luminosidade.
Que secuencia debemos seguir para aplicarlle a unha imaxe o efecto "Fotocopia", contando que a imaxe estea seleccionada?

. Ficha Formato > Estilos de imaxe > Marco de metal
. Ficha Formato > Estilos de imaxe > Efectos de imaxe > Sombra > Interior
. Ficha Formato > Axustar > Correccións > Fotocopia
. Ficha Formato > Axustar > Efectos artísticos > Fotocopia
No cadro de diálogo Formatar imaxe ...

. este cadro de diálogo só se amosa cando Inserimos Capturas de pantalla.
. dispoñemos das accións que poderemos levar a cabo para a imaxe seleccionada. Estas accións non aparecen nos grupos da ficha Formato da barra de ferramentas Ferramentas de imaxe
. dispoñemos de comandos para retocar os textos seleccionados
. dispoñemos con moito máis detalle de todas as accións que poderemos levar a cabo para a imaxe seleccionada. Estas accións concordan na súa maoiría, cos comandos presentes nos grupos da ficha Formato da barra de ferramentas Ferramentas de imaxe
Que debemos facer para que surxa ou se amose a barra de ferramentas "Ferramentas de Imaxe"?

. Seleccionar unha imaxe, por exemplo, facendo clic enriba dela
. Escribir un texto nunha cela
. Facer clic enriba da imaxe e logo premer a tecla < Supr >
. Premer a combinación de teclas < Alt > + U
Que diferencia hai entre as imaxes inseridas, seguindo a secuencia "Inserir > Ilustracións > Imaxe" e "Inserir > Ilustracións > Imaxes predeseñadas?"

. Non existen estas posibilidades de inserción de imaxes en Excel
. No primeiro caso abrirase un cadro de diálogo en onde cargaremos unha imaxe existente no noso ordenador ou rede á que estea conectado. No segundo caso daríanos a posibilidade de engadir a imaxe das aplicacións abertas no noso ordenador e que non estivesen minimizadas.
. Fan exactamente o mesmo
. No primeiro caso abrirase un cadro de diálogo en onde cargaremos unha imaxe existente no noso ordenador ou rede á que estea conectado. No segundo caso abrirase un panel en onde poderemos buscar imaxes xa predefinidas de Office e que incluso poderá buscar automaticamente na web de Office
Cunha imaxe predeseñada inserida na nosa folla, poderemos aplicarlle efectos artísticos do grupo Axustar?

. Si, como a calquera outro tipo de imaxe
. Non é posible, xa que esa opción non está dispoñible para este tipo de imaxes
. Non, xa que este tipo de imaxes ocupan máis de 10 MB de espazo no disco duro e a Excel cóstalle moito traballar con elas
. Non, porque son imaxes tan ben deseñadas que non fai falla retocalas de ningún xeito
De cales dos seguintes modos podemos acceder ao cadro de diálogo Formatar imaxe?

. Premendo a combinación de teclas < Alt > + F5
. Seguindo a secuencia Inserir > Imaxe
. Elixindo a entrada Formatar imaxe do menú emerxente que surxe ao facer clic co botón dereito do rato enriba dunha imaxe
. Seguindo a secuencia Formato > Imaxe > Formatar imaxe
Podemos cambiar o tipo de gráfica unha vez creada, e como?

. Non, deberemos iniciar o Asistente para gráficas para construir unha nova gráfica co tipo de gráfica que desexemos
. Si, acudindo ao menú Datos > Modificar tipo de gráfica
. Si, seleccionando a gráfica en cuestión e seguindo a secuencia Ferramentas de gráfica > Esquema > Tipo > Mudar tipo de gráfica
. Si, seleccionando a gráfica en cuestión e seguindo a secuencia Ferramentas de gráfica > Deseño > Tipo > Mudar tipo de gráfica
Se queremos un tipo de gráfica que ilustre ou destaque en maior medida as comparacións entre elementos, de que tipo de gráfica estamos a falar?

. Gráfica de dispersión
. Gráfica cotización
. Gráfica en columnas
. Gráfica de sector
As gráficas nunha cela ou minigráficas ...

. só poden ter unha serie como orixe de datos
. son moi difíciles de empregar e non aportan ningún valor engadido á folla de datos, polo que están en desuso
. poden ter un máximo de tres series de datos como orixe
. poden ter varias series de datos como orixe
Ademáis de facer clic en cada elemento de forma individual na gráfica ( lenda, liñas de grade, área de gráfica, área de trazado, planos, series de datos, ...), de que outro xeito poderemos seleccionar os elementos

. Non hai outro xeito de elixir estes elementos nunha gráfica
. Seguindo a secuencia Ferramentas de gráfica > ficha Formato, poderemos elixir no grupo Etiquetas o elemento que nos interese formatar en cada momento
. Só seguindo a secuencia Ferramentas de gráfica > Formato, e no grupo Selección actual elixindo do menú despregable da parte superior o elemento que interese
. Seguindo a secuencia Ferramentas de gráfica > ficha Formato ou ficha Deseño, e no grupo Selección actual elixindo do menú despregable da parte superior o elemento que interese
Ao seleccionar unha gráfica, xurde a barra de ferramentas Ferramentas de gráfica. Cantas fichas dispón esta barra de ferramentas?

. Tres: Datos, Esquema e Formato
. Unha: Formato
. Catro: Deseño, Esquema, Formato e Datos
. Tres: Deseño, Esquema e Formato
Podemos cambiar o rango de datos que forman a gráfica unha vez creada?

. Si, seleccionando a gráfica en cuestión e seguindo a secuencia Ferramentas de gráfica > Deseño > Datos > Seleccionar datos
. Si, seleccionando a gráfica en cuestión e seguindo a secuencia Ferramentas de gráfica > Esquema > Tipo > Seleccionar datos
. Non, deberemos iniciar o Asistente para gráficas para construir unha nova gráfica cos novos datos
. Si, acudindo ao menú Datos > Seleccionar datos
De onde se recollen os datos necesarios para a creación dunha gráfica?

. Da cela en onde se vai inserir a gráfica
. De calquera lugar nun rango de celas da folla de cálculo que se especifica ao crear a gráfica.
. Dun arquivo aparte que hai que indicarlle ao asistente para a creación de gráficas
. De ningún lugar, os datos insírense manualmente no proceso de creación da gráfica
Que tipos de minigráficas ou gráficas Sparkline existen en Excel

. Tres: Liña, Sectores e Ganancia/Perda
. Tres: Liña, Columna e Ganancia/Pérda
. Dous: Liña e Columna
. Catro: Liña, Columna, Ganancia/Perda e Sectores
Se queremos salientar as porcentaxes dos elementos dunha serie de datos con respecto ao total, que tipo de gráficas debemos empregar?

. Gráfica de cotizacións
. Gráfica de liñas
. Gráfica en barras
. Gráfica de sectores
Con que ferramenta de Excel podemos conseguir visualizar só os rexistros que cumpran unha certa condición, e os demais ocultalos?

. Coa ordenación
. Coas macros
. Cos filtros
. Co emprego das series
Que deberemos de facer para mostrar unha mensaxe de erro cada vez que introducimos un dato que non cumpre cos criterios establecidos na validación?

. Deberemos de seguir a secuencia Datos > Ferramentas de datos > Eliminar duplicados > Validar > Erros
. No cadro de diálogo de Validación, dentro da pestana "Menxase de erro" activaremos a opción de "Mostrar menxaxe..." e escribiremos a desexada
. Non é posible establecer mensaxes de erro na validación de datos
. No cadro de diálogo de Validación de datos deberemos de activar a Mensaxe de entrada ao seleccionar unha cela
Unha vez aplicado un filtro automático se queremos facer desaparecer os recadros de selección a dereita de cada nome de campo e polo tanto eliminar o filtro seguiremos a secuencia....

. Datos > Ordenar e filtrar > Filtro
. Datos > Ordenar e filtrar > Eliminar filtro
. Datos > Ordenar e filtrar > Borrar
. Unha vez creado un filtro non se pode eliminar
Se queremos que en un determinado rango de celas só se acepten valores enteiros, que ferramenta deberemos de empregar en Excel?

. En Excel non se pode levar a cabo tal operación
. A agrupación de datos e o filtrado
. A comprobación de introdución de datos
. A Validación de datos
De cal destes xeitos poderemos acceder ao cadro de diálogo "Ordenar"?

. A través de "Datos > Ordenar e filtrar > Editar"
. A través de "Revisar > Ordenar e filtrar "
. A través de "Datos > Ordenar e filtrar > Avanzadas"
. A través de "Datos > Ordenar e filtrar > Ordenar"
Excel pode empregarse para almacenar datos coma unha Base de Datos, considerando ...

. as filas como rexistros (agás a primeira onde se almacenan os nomes dos campos) e as columnas como campos
. as filas como campos (agás a primeira onde se almacenan os nomes dos campos) e as columnas como rexistros
. as filas e as columnas como rexistros (agás a primeira onde se almacenan os nomes dos campos)
. as filas e as columnas como campos (agás a primeira onde se almacenan os nomes dos campos)
Con que ferramenta de Excel se poden obter resumos dos datos almacenados dunha Base de Datos, realizando operacións sobre os rexistros almacenados?

. Filtros
. Non existe esta ferramenta en Excel
. Filtros con ordenación
. Subtotais
Autocompletar permítenos, según imos escribindo, comparar os datos escritos cos xa introducidos. Que tecla empregamos para aceptar a proposta de autocompletado de Excel?

. Premendo a tecla < Shift >
. Premendo a tecla < Insert >
. Premendo a tecla < Alt >
. Premendo a tecla < Intro > ou < Tab >
Que acción estamos levando a cabo para que nas cabeceiras das columnas da Base de Datos apareza á dereita do nome do campo un botón cunha frecha invertida?
Escolla unha resposta.

. Filtro automático (Datos > Ordear e filtrar > Filtro)
. Esta operación non se pode levar a cabo en Excel
. Filtro de ocultación (Datos > Ordear e filtrar > Ocultar)
. Filtro avanzado (Datos > Ordear e filtrar > Avanzadas)
Unha vez que aplicamos Subtotais aos datos da nosa base de datos, con que secuencia podemos eliminalos e deixar a base de datos igual que estaba inicialmente?

. Datos > Esquema > Desagrupar > Limpar esquema
. Datos > Esquema > Subtotal > Quitar todos
. Unha vez aplicados subtotais e imposible eliminalos
. Datos > Esquema > Ocultar detalle
Podemos crear unha nova ficha ou separador cos grupos e comandos que desexemos?

. Si, pero só para conter macros creadas polo usuario
. Non
. Si, a través da secuencia Ficheiro > Opcións > Personalizar fita de opcións
. Si, a través da secuencia Ficheiro > Opcións > Barra de ferramentas de acceso rápido
Ademáis de facer clic no botón da parte dereita da barra de ferramentas de acceso rápido que secuencia debemos seguir para engadir/modificar os comandos asociados á barra de ferramentas de acceso rápido?

. Ficheiro > Opcións > Barra de ferramentas de acceso rápido
. Ficheiro > Opcións > Personalizar fita
. Ficheiro > Opcións > Complementos > Barra de ferramentas
. Inicio > Opcións > Barra de ferramentas
Cal destas secuencias podemos utilizar para cambiar a configuración de seguridade das macros?

. Ficheiro > Opcións > Centro de confianza > Configuración do centro de confianza > Configuración de macros
. Ficheiro > Centro de confianza > Configuración do centro de confianza > Configuración de macros
. Ficheiro > Opcións > Opcións avanzadas > Configuración de macros
. Inicio > Opcións > Configuración de macros
Coa configuración establecida por defecto en Excel, que sucede ao abrir un libro que contén macros?

. Que non se poderá executar ningún tipo de macros
. Que todas as macros estarán dispoñibles para a súa execución
. Que se amosará un aviso de seguranza que nos dará a posibilidade de activar as macros
. Que só se poderán executar as macros definidas polo usuario para o libro actual
As macros gardadas no libro persoal de macros ...

. non se almacenan en ningun libro
. gardanse nun libro especial denominado personal.xlsb
. gardanse nun novo libro de Excel
. gardanse no propio libro en onde se está a traballar
Qué combinación de teclas permite acceder ao cadro de diálogo "Macros"?

. < Ctrl > + F7
. < Ctrl > + F8
. < Alt > + F7
. < Alt > + F8
Para activar ou desactivar a ficha de Programador na nosa interface de Excel ...

. debemos seguir a secuencia Ficheiro > Opcións > Personalizar fita, e no Panel Separadores principais activar ou desactivar o cadro de verificación "Programador"
. debemos empregar a combinación de teclas < Ctrl > + X
. debemos seguir a secuencia Inicio > Opcións > Personalizar fita, e no Panel Separadores principais activar ou desactivar o cadro de verificación "Programador"
. debemos seguir a secuencia Ficheiro > Información > Personalizar fita, e no Panel Separadores principais activar ou desactivar o cadro de verificación "Programador"
Poden conter virus as macros?

. Non, xa que as macros incorporan o seu propio antivirus
. Si, e por iso Excel define distintos niveis de seguridade para a súa execución
. Sí, por eso se fai necesaria a ferramenta "Revisar macros"
. Non, unha macro non é un programa polo que non pode conter virus
Que extensión empregan as plantillas en Excel?

. xlsx
. xlmtx
. xlsm
. xltx
Ao gravar unha macro no propio libro en onde se está a traballar, para que a macro poida ser executada con posterioridade ao abrir o documento ...

. debemos almacenar o libro de tipo "Libro de excel habilitado para macros"
. debemos abrir o libro en modo de só lectura
. debemos gardar o libro de tipo "Plantilla de excel"
. debemos almacenar o libro de tipo "Libro de excel "

internet ,Para saber que tanto conoces del inernet. Tags:bueno ,. Preguntas:20
Conocimientos generales de delincuencia informática ,Se trata de un test para evaluar los conocimientos generales que tiene la población respecto de la delincuencia. Categorías:Delincuencia ,informática ,conocimientos. Preguntas:12
tema 4 y 5 redes 1ºR ,recopilacion del tema 4 y 5. Tags:1ºR. Preguntas:60
redes sociales ,facebook y mas redes. Categorías:redes ,sociales. Preguntas:9
TEST PROYECTO TÉCNICO ESCOLAR ,a través del presente test, conocerás que tanto sabes sobre el tema PROYECTO TÉCNICO ESCOLAR. Tags:PROYECTO ,TÉCNICO ,ESCOLAR. Preguntas:25
Servicios de Internet ,este test sirve para saber los beneficios del servicios de internet. Categorías:internet. Preguntas:20
REVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERNET ,Aprovechamiento de servicios de internet. Tags:SERVICIOS ,DE ,INTERNET. Preguntas:12
Cuestionaro de Servicios de Internet ,La popularización de los servicios y aplicaciones de Internet en la sociedad actual está propiciada, principalmente, por la plena implantación de la red y por la utilización de la tecnología móvil como extensi&o. Categorías:test ,servicios ,de ,internet. Preguntas:20
Servicios de Internet ,Demuestra tus conocimientos en REVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERNET: SU APROVECHAMIENTO EN UNIDADES DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. . Tags:Servicios. Preguntas:20
CONOCIMIENTOS WORD ,En esta evaluación confirmarás que tanto has aprendido de word y qué necesitas practicar para mejorar. . Categorías:Word ,básico. Preguntas:10
Prueba app ,probar aplicación para mejorarla si es que lo requiere.. Tags:calificar ,app. Preguntas:10
INTERNET ,conceptos basicos. Categorías:INTERNET. Preguntas:15
Funciones especiales ,Estructuras de Repetición. Tags:variables. Preguntas:15
FINAL IPC2 ,REPASO. Categorías:ipc2 ,estudio ,pilas. Preguntas:11
EVALUACION 2DO BLOQUE CUARTO GRADO ,MANEJO DE DISEÑO DE PAGINA Y FORMAS. Tags:WORD. Preguntas:12
Test de Mantenimiento PC ,Prueba de aprendizaje de lo aprendido en la materia de Mantenimiento. Categorías:mantenimiento. Preguntas:10
infor-nov-a ,examen de internet. Tags:infor-nov-a. Preguntas:15
TECNOLOGIA I URM ,EXAMEN BLOQUE 2 SECUNDARIA 1 MISS CHELY. Categorías:URM. Preguntas:14

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Hacertests.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google