crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Hacer tests y exámenes on-line
 

Crear Test

Ver otros Tests

ver comentarios

OtrosDret mercantil

Test dels temes 1-3

1. Les normes jurídiques:

. - Les crea l?estat i ens obliga al seu compliment.
. - Són un precepte que ens diu què podem fer o què no podem fer i les conseqüències que té.
. - Regulen totes aquelles institucions jurídiques que fan referència a l?empresari i a la seva activitat mercantil.
. - Totes les anteriors són correctes.
2. Una de les classificacions del dret és:

. - Dret mercantil i dret privat.
. - Dret civil i dret laboral.
. - Dret públic i dret privat.
. - Dret mercantil i dret públic.
3. El dret mercantil:

. - És un conjunt de normes jurídiques que regulen l?empresari i la seva activitat mercantil.
. - Neix al segle XVIII en l?àmbit dels mercaders.
. - Està regulat per la Constitució Espanyola.
. - Totes les anteriors són certes.
4. Les fonts indirectes són:

. - Les lleis, doctrina científica i els principis generals del dret.
. - El costum, la jurisprudència i la doctrina científica.
. - Els usos de comerç, els principis generals del dret i la doctrina científica.
. - La jurisprudència i la doctrina científica.
5. Les fonts directes són:

. - Les normes jurídiques creades per l?estat i que són d?obligat compliment.
. - No són normes jurídiques, però ens ajuden a interpretar-les.
. - Estan formades per les lleis i la jurisprudència.
. - Cap de les anteriors és certa.
6. La legislació europea:

. - Està formada pel reglament europeu, directiva europea i decisió europea.
. - És la legislació més important a l?àmbit europeu, per sobre de les lleis Espanyoles.
. - És una unificació dels criteris legislatius de tots els estats.
. - Totes les anteriors són certes.
7. La constitució:

. - És un recull de normes creada a l?any 1977 per 7 persones que representaven les forces polítiques elegides a les primeres eleccions democràtiques.
. - És la norma més important a l?estat Espanyol.
. - És la segona norma més important, després del codi de comerç.
. - Cap de les anteriors és certa.
8. La llei que regula els drets fonamentals i les llibertats públiques, així com el règim electoral general i l?aprovació dels estatuts d?autonomia és:

. - La llei ordinària.
. - La Constitució.
. - La llei orgànica.
. - Els principis generals del dret.
9. Les lleis ordinàries del dret mercantil estan recollides:

. - Al Codi de comerç.
. - A la Constitució.
. - Al reglament europeu sobre el dret mercantil.
. - Cap de les anteriors és certa.
10. Les normes de rang de llei:

. - Les elabora el president de l?Estat amb ajuda de les corts generals.
. - Són el decret llei i el decret legislatiu.
. - No tenen aplicació.
. - Les elabora el poder legislatiu.
11. L?empresari:

. - Pot ser persona física o persona jurídica.
. - Es dedica professionalment i en nom propi a una activitat econòmica dirigida al mercat de béns i serveis.
. - És el titular dels drets i obligacions que es generen en l?àmbit de l?empresa.
. - Totes les anteriors són certes.
12. L?article 1 del Codi de Comerç:

. - Especifica el concepte de comerciant.
. - Ens diu que tenen capacitat legal els majors d?edat i els que no tenen lliure disposició dels seus béns.
. - Aporta la definició d?establiment mercantil.
. - Cap de les anteriors és certa.
13. L?article 5 del Codi de Comerç:

. - Ens diu que els menor d?edat podran exercir de comerciants.
. - Aporta una excepció a la incapacitat legal per als menors especificada a l?article anterior.
. - És l?article més important.
. - Separa els conceptes de establiment mercantil i empresa.
14. La inscripció de l?empresa al registre mercantil:

. - És obligatòria per l?empresari individual i potestativa per l?empresari social.
. - És potestativa i obligatòria per les societats.
. - És obligatòria per l?empresari social i potestativa per l?individual.
. - Cap de les anteriors és certa.
15. No podran exercir el comerç:

. - Aquells que hagin estat declarats en fallida.
. - Els caps governatius, econòmics o militars dels districtes, províncies o places.
. - Els magistrats i jutges en servei actiu.
. - Totes les anteriors són certes.
16. Si una persona casada exerceix el comerç:

. - La responsabilitat es pot estendre als béns de l?altre cònjuge si manifesta el seu consentiment.
. - Pels béns comuns adquirits al marge de l?exercici empresarial, serà necessari el consentiment dels dos cònjuges.
. - El cònjuge no empresari pot revocar lliurement el consentiment que havia donat de forma expressa o tàcita.
. - Totes les anteriors són certes.
17. L?empresari estranger:

. - No podrà exercir el comerç a l?estat Espanyol.
. - Podrà exercir el comerç d?acord amb les lleis del seu país pel que fa a la contractació.
. - Haurà de seguir les lleis del reglament europeu per a la creació d?establiments.
. - Cap de les anteriors és certa.
18. Els col?laboradors de l?empresari:

. - Són dos: apoderats i dependents.
. - Són els responsables dels resultats de l?empresa.
. - Són tres: apoderats, dependents i factors.
. - Cap de les anteriors és certa.
19. L?empresa que està formada per 175 treballadors:

. - És una mitjana empresa.
. - És una gran empresa.
. - És una petita empresa ajustada a la regulació de mitjana empresa.
. - Ha d?estar dividida en diversos establiments, anomenats sucursals.
20. El patrimoni de l?empresa:

. - Està format per béns materials i béns corporals.
. - Està format per béns materials, béns immaterials i el passiu de l?empresa.
. - Està format pels béns materials que es troben a l?establiment mercantil principal.
. - No té en compte el passiu de l?empresa.
21. L?article 25 del Codi de Comerç:

. - Diu que l?empresari ha de portar una comptabilitat ordenada i adequada a l?activitat de l?empresa.
. - És l?article més important.
. - Separa els conceptes de establiment mercantil i empresa.
. - Cap de les anteriors és certa.
22. El llibre d?inventaris, llibre diari i comptes anuals:

. - Són obligatoris per l?empresari social.
. - Són obligatoris per a tots els empresaris.
. - Són obligatoris per l?empresari individual.
. - Són recomanats per tal de portar una bona comptabilitat.
23. El llibre d?actes:

. - És obligatori per l?empresari social.
. - És obligatori per a tots els empresaris.
. - És obligatori per l?empresari individual.
. - És recomanat per tal de portar una bona comptabilitat.
24. Els empresaris:

. - Han de conservar els llibres, correspondència, documentació i justificants del negoci durant 4 anys.
. - Han de conservar els llibres, correspondència, documentació i justificants del negoci durant 6 anys a partir de l?últim assentament.
. - Han de portar obligatòriament la comptabilitat de l?empresa, estant prohibida la delegació d?aquesta tasca a cap administrador.
. - Cap de les anteriors és certa.
25. Els comptes anuals estan formats per:

. - El balanç i la memòria.
. - La memòria i el llibre registre.
. - El balanç, els comptes de pèrdues i guanys i la memòria.
. - El llibre registre de l?activitat i el balanç.
26. Els comptes anuals han d?estar signats per:

. - L?administrador, que és qui els redacta.
. - L?empresari.
. - L?administrador de la redacció dels comptes anuals i l?empresari.
. - No cal que estiguin signats, només s?ha d?especificar el nom de la societat.
27. El Registre Mercantil:

. - Té per objectiu inscriure els empresaris i donar publicitat de la seva inscripció.
. - Té la seva seu central a Madrid, on es recull la informació dels R.M. Territorials.
. - Publica un butlletí oficial anomenat BORME.
. - Totes les anteriors són certes.
28. Els principis configuradors del registre mercantil:

. - Són el d?obligatorietat d?inscripció, de titulació pública i de legalitat.
. - Són el de legitimació i de prioritat.
. - Són el de tracte successiu i el de publicitat formal.
. - Totes les anteriors són certes.

Los Animales - Evaluación ,Test de evaluación final de el mundo de Jamomo http://www.wix.com/elmonojamomo/home. Tags:Animales ,Evaluacion ,Jamomo. Preguntas:10
test de consentidos ,es un test de consentidos. Categorías:paula. Preguntas:10
¿Cuáto sabes de futbol? ,Este test es para chicas que saben mucho de fútbol. Tags:Pequitas. Preguntas:11
¿Eres un buen caminante de arte? ,Con este maravilloso test pondrás a prueba tus conocimientos expositivos y te daras cuenta de cuanto te mereces ese temido finiquito.. Categorías:caminos ,arte ,alcoy ,santa ,maria ,. Preguntas:19
Cuánto sabemos de belleza? ,Cuando leemos un artúclo de belleza, sabemos realmente de qué se trata?. Tags:belleza ,productos ,terminos. Preguntas:9
cuanto me conoces ,cuanto me conoces. Categorías:leña. Preguntas:19
Sistema de escalamientos ,Test para medir conocimiento refrente al uso adecuado del sistema de escalamiento en el call center de liberty express. Tags:Liberty ,express. Preguntas:10
CALIDAD ,Contesta correctamente las siguientes preguntas acerca dl tema de calidad...¡Buena suerte!. Categorías:CALIDAD. Preguntas:7
Examen Final ,Examen final de Estudios Elementales Tierra (en el centro de Rol, escuela: The Golden Deer). Tags:Final ,Tierra ,Examen ,Roca ,Elementales ,Estudios. Preguntas:10
Matematica ,maiiiiii. Categorías:prueba ,matemática ,ejercicios ,problemas ,examen. Preguntas:10
Harry Potter ,¿Eres un auténtico fan de las películas de Harry Potter?. Tags:harry ,potter ,test. Preguntas:10
Cunto sabes de icarly ,Este Test es de empezar a conocer icarly mas..!. Categorías:icarly. Preguntas:14

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Hacertests.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google