crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Hacer tests y exámenes on-line
 

Crear Test

Ver otros Tests

ver comentarios

InteligenciaREDKILLER

Test sobre los RED

Para a determinación da calificación dunha falta como grave ou leve así como para a graduación das sancións, cal dos seguintes criterios non se terá en conta?

. Reincidencia
. A perturbación que poida producir no anormal funcionamento da administración e servizos policiais
. Intencionalidade
. O historial profesional
O mando inmeditato da Policía Local corresponde en cada entidade local...

. Á Comisión de Goberno
. Ó Alcalde
. Ó Pleno
. Ó Xefe do Corpo
¿Cal é o ámbito territotial de actuación das policias locais de Galicia?

. O termo municipal
. A provincia
. A Comunidade Autónoma
. En todo lugar dependendo da urxencia
O Consello consultor de tráfico é:

. Un órgano regulador
. Un órgano consultivo
. Un órgano sancionador
. Todas son correctas
En caso de reincidencia, a graduación da sanción pecuniaria non se realizará atendendo a:

. Perigo potencial creado
. Trascendencia do feito
. Gravidade do feito
. Intencionalidade do feito
¿Quen ten competencias para regular a apertura e peche de establecementos públicos?

. A Consellería de Xustiza e Interior da Xunta de Galicia
. O Xulgado de primeira instancia
. O Concello
. O Ministerio de Interior
¿Que se define como delito?

. As omisións e as accións, dolosas, penadas pola lei
. As accións dolosas ou culposas penadas pola lei
. As accións e omisións dolosas ou imprudentes penadas pola lei
. As accións dolosas e imprudentes penadas pola lei
¿ Cal é a entidade básica de organización territorial do Estado?

. A Comunidade Autónoma
. O Municipio
. A provincia
A Comisión de Goberno existe

. Obrigatoriamente en tódolos municipios con mais de 500 habitantes
. Obrigatoriamente en tódolos municipios con menos de 5000 habitantes
. En tódolos Concellos
. Obrigatoriamente en tódolos municipios con mais de 5000 habitantes
A Constitución regula o municipio no seu artigo:

. 140
. 137
. 130
. 143
Adquírese a condición de veciño...

. Co nacemento
. Residencia Continuada
. Inscrición no Padrón
. Residencia Temporal
Non é competecia municipal:

. O transporte público de viaxeiros
. A protección da salubridade pública
. A protección do medio ambiente
. Xestión das prestacions por desemprego
¿ Quen aproba os Bandos?

. A Comisión informativa
. A Comisión de Goberno
. O Alcalde
. O Pleno
¿Quen representa ó Concello?

. O Pleno da corporación
. O Alcalde
. A Comisión de Goberno
. A Xunta de portavoces dos grupos que o forman
As sesións da Comisión de Goberno as fixa:

. Pola normativa vixente
. O Alcalde
. O Pleno
. A propia Comisión de Goberno
Un roubo con forza, ¿ considérase delito?

. Non, considérase como unha falta
. Sempre é delito
. Non, si o roubado non supera os 400 euros
. Depende dos danos causados e da contía do sustraído
As persoas que inducen directamente a outra persoa a cometer un delito considéranse:

. Autores responsables directos
. Autores
. Colaboradores necesatios
. Cómplices necesarios
Non está prohibido:

. Circular con menores de 14 anos situados nos asentos dianteiros do vehículo, salvo que utilicen dispositivos homologados ó efecto
. A utilización de dispositivos de teledonía móbil, durante a conducción, e calquera outro medio de sistema de comunicación, excepto cando o desenrolo da comunicación teña lugar sen utilizalas mans nin usar cascos, auriculares ou instrumentos similares
. Conducir utilizando cascos ou auriculares conectados a aparatos receptores ou reproductores de son
. Circular con menores de tres anos no regazo dunha persoa maior de idade
Non é un principio básico de actuación dos membros dos Corpos da Policía Local:

. Actuar con resolución
. Actuar, no cumprimento das súas funciones, con absoluta neutralidade política e imparcialidade e, en consecuencia, sen discriminación algunha por razón de raza, relixión ou opinión
. Exercer a súa función con absoluto respecto á Constitución e ó resto do ordenamento xurídico
. Actuar con interese lexítimo
¿ Cál das seguintes funcións teñen que desempeñar os auxiliares da policia local?

. Velar polo incumprimento das ordenanzas municipais
. Instruir dilixencias nos casos previstos pola lei
. Regular o tráfico
. a e c son correctas
¿ Que artigo do RCG indica as taxas máximas de alcoholemia?

. 23
. 69
. 21
. 20
¿ A quen corresponde sancionar por infraccións as normas de circulación cometidas en vías urbanas?

. Ós axentes da Policía Local
. Ó Alcalde
. Ó Pleno do Concello
. Xefe de tráfico
De tódolos tipos de sinais de circulación, son prioritarias sobre tódalas demais:

. As sinais verticais de circulación
. Os semáforos
. As sinais e ordes dos axentes da circulación
. A sinalización circunstancial
¿ Cal das seguintes infraccións por estacionamentos indebidos, ten indicada a retirada de puntos do permiso de conducir?

. Estacionar obstaculizando gravemente a circulación
. Estacionar nunha parada de transporte público
. Estacionar nun cruce dificultando o xiro a outros vehículos
. Ningunha
Os conductores teñen prioridade de pasao para os seus vehículos, respecto dos peóns, nun dos casos seguintes:

. Cando o vehículo cruce unha beiravía pola que estean circulando peóns que non dispoñan de zona peoníl
. Nos pasos para peóns debidamente sinalados
. Cando vaia xirar co seu vehículo para entrar noutra vía e haxa peóns cruzandoa, aínda que no exista paso para estes
. Ningunha é correcta
¿Quen outorga as licencias municipais?

. O Alcalde
. A Secretaria do Concello
. A Comisión de Goberno
. A comisión de urbanismo
O voto dos concelleiros nas sesións do Pleno é:

. Persoal e indelegable
. Impersoal e delegable
. Persoal e delegable
. Impersoal e indelegable
As ordenanzas fiscais apróbanse por maioría:

. 2/3
. absoluta
. simple
. 1/3
A Venta ambulante

. Realizarase en terreos de tituralidade municipal
. Está ordenada pola lexislación autonómica
. Depende exclusivamente de cada Concello
. Todas son certas
É un requisito xeral para exercer a venta ambulante:

. Ter licenza fiscal
. Ter licenza municipal
. A tradición e raigambre no municipio
. Todas son correctas
¿ De que ano e a vixente Lei de Coordinación de Policías Locais de Galicia?

. Do ano 2007
. Do ano 2005
. Do ano 2006
. Do ano 2008
No caso de que unha persoa obrigada a someterse ás probas de detección alcohólica negárase a someterse ás mesmas...

. Imputaríase un delito tipificado no art- 383 do C.P.
. Procederíase administrativamente ou penalmente, segundo procedera
. Só se denuciaría administrativamente
. Ningunha é correcta

figuras planas ,suerte!!! :D. Categorías:pokemon ,test ,preguntas ,antonioj. Preguntas:9
Test de Matemáticas ,Es un test para niños. Tags:Test ,matemáticas. Preguntas:8
Unit 3 Grader ,Please choose the correct answer, at the end of your test, send it to anon12589@gmail.com, thank you. . Categorías:origamimaterialeducativo. Preguntas:10
Unit 2 Grader ,Please choose the correct answer, at the end of your test, send it to anon12589@gmail.com, thank you. . Tags:origamimaterialeducativo. Preguntas:9
Unit 1 Grader ,Please choose the correct answer, at the end of your test, take a screen capture of your results with your name and post it on the comments section. Thank you. Categorías:origamimaterialeducativo. Preguntas:8
Repaso ciencias I ,wsrdyhuik. Tags:Ciencias ,Repaso ,Sexualidad. Preguntas:31
VOCABULARIO ,Preguntas para comprobar tu aptitud verbal. Categorías:LENGUA-VOCABULARIO-PRIMARIA. Preguntas:12
Test Para Admins y Mods ,En este Test Probaremos las personas que podran ser Miembros del STAFF [admins y Mods] , Aqui los Probaremos con varias preguntas.. Probando su Inteligencia y Su Rendimiento en esta Web. Tags:Test ,de ,Admin. Preguntas:7
aprende codigos ,de f y v. Categorías:codigos ,f ,y ,v. Preguntas:22
austin ya lly diarios y secretos ,me encanta austin y ally no me pierdo ningun capitulo austin + ally muy linda serie eeeeeee.. Tags:austin ,y ,ally. Preguntas:10
Continúe la canción ,continúe los fragmentos de las siguientes canciones:. Categorías:Cancion ,memoria ,alzheimer. Preguntas:14
Meses del año ,Escriba los meses del año a la inversa, es decir, empezando por diciembre y acabando por enero.. Tags:meses ,memoria ,alzheimer. Preguntas:12

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Hacertests.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google