crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Hacer tests y exámenes on-line
 

Crear Test

Ver otros Tests

ver comentarios

GeografíaExamen Geografía 1B

Examen Geo

1. Un mapa de fluxes es:

. Mapa de moviment que indica la direcció.
. Mapa que indica les presipitacions
. Mapa d'una comunitat
2. Per a què s'utilitza un mapa de figures proporcionals?

. Per messurar distàncies
. Per cartografiar magnituds localitzables en un punt determinat.
. Per cartografiar la quantitat d'edificis d'una localitat.
3. Les etapas de Hannoun són:

. espai viscut, espai reconegut, espai espacial
. espai espacial, espai terrenal, espai animal
. espai viscut, espai percebut i espai concebut
4. Qui estudia la superficie de la terra?

. Estratosfera
. Geografía
. Geometria
5. Un mapa a escala 25.000 és:

. Escala gran
. escaa petita
. escala mitjana
6 . Les àrees dels planos tenen como a molt:

. 20km
. 3km
. 6-7km
7. Un metro és:

. 1/40000000 del cercle meridià
. 1/50000 del cercle meridià
. 1/1550000 del cercle meridià
8. Una escala pot ser:

. Mètrica i guapa
. Gràfica o numérica
. Numérica o mètrica
9. Cap a on estava orientat l'orient als mapes romans?

. Part dreta
. part inferior
. part superior
10. La longitud és un component transversal, que va proporcionat per infinitat de cercles màxims anomenats:

. Meridians
. Estatals
. Mitjans
11. La superfície de la terra és de:

. 425.215.33km2
. 510.064.500km2
. 1000000km2
12. El ràdio de la terra és de:

. 5000km
. 4567km
. 6371km
13. Qui va ser el primer en messurar la circunferència de la terra:

. Sheldon Cooper
. Ptolomeu
. Eratostenes
14. Com poden ser les projeccions geogràfiques:

. zenitals i còniques
. cilíndriques i espacials
. Les dues anteriors són correctes.
15. El mapa topogràfic nacional té una escala de:

. 1:50000
. 1:40000
. 1:45000
16. Quines són les escales mestres?

. 1:50000 i 1:10000
. 1:10000 i 1:20000
. 1:50000 i 1:25000
17. Quin dàquests elements no es un element per ensenyar dins un treball cartogràfic:

. dibuixos
. escala
. orientació
18. De que depèn un mapa temàtic:

. De según como se mire
. dels mapes geogràfics
. indirectament dels topogràfics
19. Qui va realitzar el primer mapa temàtic:

. Halley 1987
. Halley 1701
. Halley 1677
20. A quina escala es va realitzar el primer mapa temàtic espanyol?

. 1:50000
. 1:100000
. 1:400000
21. Que fa un mapa de coropletes?

. Indica la quantitat de gent que hi viu
. Expresa gràficament les densitats
. Indica numéricament les densitats
22. Una distribucií a l'espai d'un fenómen sobre el terriori és:

. Mapa coropletes
. mapa isocoropletes
. mapa isopletes
23. Què es un mapa de isocoropletes:

. Combinació de coropletes i isopletes
. No existeix
. Un mapa isosceles

Repaso de Geografia ,Conocimiento de la Geografía de España. Categorías:Geografía ,España ,Bachillerato. Preguntas:9
Geografia ,Penalizan fallo , 1-5 pregunta Literatura , 6-10 Ingles. Tags:Literatura ,e ,ingles ,10 ,preguntas. Preguntas:10
Test de Geografia 1 ,Solo los hardcore en geografia podran superar este examen.. Categorías:test ,gografia. Preguntas:20
T.1 Conocimiento del Medio. Cuarto Curso. ,Autoevaluación de los Conocimientos sobre El tiempo atmosférico y el clima". El cambio climático, el tiempo amosférico y su estudio, las estaciones y su relación con los seres vivos, variaciones del clima y el clima. Tags:El ,cambio ,climático ,el ,tiempo ,amosférico ,y ,su ,estudio ,las ,estaciones ,y ,su ,relación ,con ,los ,seres ,vivos ,variaciones ,del ,clima ,y ,el ,clima ,en ,España ,y ,Andalucía.. Preguntas:10

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Hacertests.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google