crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Hacer tests y exámenes on-line
 

Crear Test

Ver otros Tests

ver comentarios

OposicionesPoli55

Poli55

Cal dos seguintes sera complice de delito:

. O que coopera na execucion do mesmo con actos anteriores ou simultaneos
. O que coopera cun acto imprescindible para a realizacion do delito
. O que executa os actos constitutivos do delito conxuntamente co autor
. Todos os anteriores son complices
Para que se poida apreciar a circunstancia agravante de reincidencia, sera preciso que:

. O reo teña cumprido por outro delito anteriormente
. O reo cumprira condena por un delito igual o que se xulga
. O reo cometera un delito do mesmo titulo no Codigo Penal do que se xulga
. Ningunha e correcta
Nos delitos contra a integridade das persoas, o ben xuridico protexido é:

. a integridade fisica
. A saude
. A saude e a integridade das persoas
. todas son falsas
Qué autoridade é competente para instruir os sumarios para os delitos de conducción baixo a influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, substancias psicotrópicas e bebidas alcohólicas?

. Xuíz do xulgado do penal
. Xuíz da sala do penal da audiencia provincial
. Xuíz de instrucción
. Todas son válidas
Os métodos de detección alcohólica incruentos son:

. A saliva
. aire expirado
. Orina
. Todas son certas
Indica en que caso podería someterse ás probas de detección alcohólica a un peón

. Que éste esté implicado nun accidente de circulación
. Que cometera unha infracción das normas de tráfico
. Que o seu estado lle faga ser un perigo potencial para outros usuarios
. Todas son certas
Do artigo 140 da Constitución, pódese deducir un dos seguintes principios relativos ó municipio:

. A elección do Alcalde directamente polos veciños ou de segundo grao polos concelleiros
. A obriga de prestar servizos minimos que se establezan por lei
. O dereito de asociación con outros municipios que se estableza por lei
. As leis autonómicas poderán establecer rexímenes especiais para municipios que reúnan as características que aquelas determinen
Segundo a Constitución, os municipios gozarán de personalidade xurídica:

. Propia
. Plena
. Pública
. Única
Segundo a lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das bases do Réxime Local, os municipios son:

. Entidades administrativas da organización territorial do Estado, e cauces de participación nos asuntos que lles afectan e que xestionan con autonomía funcional e económica os intereses das súas respectivas colectividades
. Corporacións de dereito público, de caracter territorial, ás que se lles encomenda, en réxime de descentralización territorial, as xestión dos seus respectivos intereses
. Institucións públicas que serven de participación nas tarefas do Estado
. Todas son incorrectas
Considérase proba fundamental na comisión dun feito delictivo:

. Os instrumentos utilizados para a comision do mesmo
. A identificacion dactiloscopica
. As pegadas deixadas no lugar dos feitos
. As declaracions testificais
Quen aproba os bandos?

. O pleno
. O alcalde
. A comision de goberno
. A comision informativa
Quen outorga as licencias municipais?

. O alcalde
. A secretaria do concello
. A comision de goberno
. A comision de urbanismo
A prevaricación administrativa consiste en:

. Dar posesion dun cargo a quen non reune as condicions para elo
. Aceptar dito cargo sen reunir as condicions precisas
. Dictar a solucion xusta nun asunto sabendo o que é
. Todas son correctas
O atestado, a efectos legais, ten a consideración de:

. Primeiras dilixencias
. Dilixencias a prevencion
. Probas testificais
. Denuncia
Un procedemento de "habeas corpus" ten que tramitarse nun prazo..:

. Maximo de 24 horas dende que se dicte o auto de incoación
. No momento da detención
. No momento inmediato a solicitude do mesmo
. Maximo de 72 horas tras o seu ingreso en dependencias policiais
Un menor detido solicita o "habeas corpus":

. Non esta lexitimado para elo
. Solo estan lexitimados o seu abogado e o fiscal de menores
. Solo esta lexitimado en presenza de seus pais ou titores
. Esta lexitimado para elo
Quen representa ó concello?

. O pleno da corporacion
. O alcalde
. A comision de goberno
. A xunta de portavoces dos grupos que o forman
As ordenanzas fiscais apróbanse por maioría:

. Simple
. absoluta
. 2/3
. 1/3
Respecto da motivación dos actos administrativos, a regra xeral do noso Dereito é:

. Non deben motivarse actos discrecionais
. Hai que motivar todos eles
. So se motivaran nos supostos legalmente previstos
. Non teñen que motivarse os que limiten simples intereses lexitimos
A venta ambulante está regulada por:

. Lei 11/1998
. Decreto 224/2000
. Lei 6/2006
. Lei 13/2010
Dos seguintes, cal non é un medio de execución forzosa?

. Apremio
. Multa coercitiva
. Compulsion sobre as persoas
. Amonestacion
Que ten competencias para regular a apertura e peche de establecementos públicos?

. O concello
. O xulgado de primeira instancia
. A conselleria de xustiza e interior da xunta de galicia
. O ministerio de interior
De que ano e a vixente lei de cordinación de policias locais de galicia?

. Do ano 2007
. Do ano 2005
. Do ano 2006
. Do ano 2008
Cal é o ámbito territorial de actuación das policias locais de Galicia?

. A comunidade autonoma
. A provincia
. O termo municipal
. En todo lugar dependendo da urxencia
Unha vez realizada a primeira proba de detección de alcohol, e ante un resultado positivo, realizarase unha segunda proba transcurridos:

. dez minutos
. quince minutos
. a lo menos doce minutos
. a lo menos dez minutos
Que artigo do RGC indica as taxas máximas de alcoholemia?

. 20
. 21
. 69
. 23
A quen corresponde sancionar por infraccións as normas de circulación cometidas en vías urbanas?

. Ó pleno do Concello
. Ó alcalde
. Ós axentes da Policía Local
. Xefe de trafico
De tódolos tipos de sinais de circulación. son prioritarias sobre tódalas demais:

. As sinais e ordes dos axentes da circulacion
. Os semaforos
. As sinais verticais de circulacion
. A sinalizacion circunstancial
Sistemas de seguridade e tetención. Indica o lugar ideal para colocalo:

. Asentos laterais traseiros
. Asento dianteiro en sentido inverso á marcha e desconectando o airbag
. Asento central traseiro
. As tres opcions anteriores son validas
A sinalización das obras que dificulten ou afecten dalgún xeito á circulación serán responsabilidade de:

. Do titular da via
. Da administracion que autoriza a obra
. Do realizador da obra
. Garda civil de trafico ou policia local dependendo de si a via e urbana ou non
Cal das seguintes funcións teñen que desempeñar os auxiliares da policia local?

. Regular o trafico
. Instruir dilixencias nos casos previstos da lei
. Velar polo incumprimento das ordenanzas municipais
. A e c son correctas
O mando inmediato da policia Local corresponde en cada entidade local..

. Ó pleno
. Ó alcalde
. Á comisión de goberno
. Ó xefe de Policía

Oposiciones DGA ,Test de Oposiciones del Gobierno de Aragón. Tags:DGA. Preguntas:13
Empresa y Admón ,Empresa y administración. Categorías:Empresa ,Administración ,IES ,Emilio ,Jimeno. Preguntas:8
E.R.S 5 D ,Constitucion segunda parte, apartado segundo. Tags:policia ,nacional. Preguntas:90
E.R.S 5 C ,Constitucion española la que mola. Categorías:policia ,nacional. Preguntas:100
E.R.S 5 ,Constitucion española, segunda parte. Tags:policia ,nacional. Preguntas:61
Tema 4: Paquetería 4ª Parte ,Unidad Didáctica 4 PLC Línea de Paquetería de Correos. Parte 4. Categorías:tema4plc_4. Preguntas:42
E.R.S 4 B ,Constitucion española de 1978. Tags:policia ,nacional. Preguntas:65
E.R.S 2 ,Concepto de derecho penal. Categorías:policia ,nacional. Preguntas:104
E.R.S 1 B ,Derecho y conceptos. Tags:policia ,nacional. Preguntas:132
Monarquía de España Parte 2 ,Reyes de España: Austrias (Habsburgos) y Borbones 2ª parte. Categorías:reyesespaña2. Preguntas:18
ESPAÑOL ,Español. Tags:OL ,AL ,TRE. Preguntas:30
E.R.S 19 B ,Seguridad ciudadana, segunda parte del test. Categorías:policia ,nacional. Preguntas:76

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Hacertests.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google