crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Hacer tests y exámenes on-line
 

ver comentarios

repason PersonalTEMA 1 ICS

El depto de salut L'institut Catalá de la salut estructura directiva de les institució hospitalaries

Indiqueu quin dels órgans següents no forma part actualment del departament de salut

. direcio general de recursos sanitaris
. direccio general de planificacio i avaluacio
. direccio de estrategies i coordinacio
. direccio general de salut publica
Quin dels siguents té la consideracio de "segona autoritat" del dpto de salut

. El conseller de salut
. El secretari o la secretaria general
. El vice president de la comunitat autonoma
. cap és correcta
De quin servei depen la seccio de pressupostos

. del servei de recursos economicos
. del servei de contratacio i patrimonio
. del gabinete tecnic
. del servei de recursos humans
Quin del organs segúents s'ha d'encarregar de coordinar-se amb els sistemes d'informacio i estadistica sanitaria del estat espanyol

. La sos direcio general de serveis sanitaris
. el servei d'informacio i estudis
. el sevei de estudis i investigacio sobre la salut
. cap no és correcta
a quin del serveis segúents correspon coordinar el sistema de difusio de les alertes farmaceutiques sobre defectes de qualitat i/o seguritat de medicaments, productes sanitaris i productes cosmetics

. al servei de control farmaceutic i productes sanitaris
. al servei de planificacio farmaceutica
. al servei de productes sanitaris i cosmetics
. al servei general d'avaluacio i inspeccio d'assistencia sanitaria
a traves de quina direccio general s'adscriu l'agencia de proteccio de la salut al dpto de salut

. mitjançan de la direcio general de planificacio i avaluacio
. mitjançan de la direcio general de estrategia i coordinacio
. mitjançan de la direccio general de recursos sanitaris
. mitjançan de la direccio general de salut publica
Quina de les funcions segúents es atribuida a la sosdireccio general de planificacio sanitaria

. Definir les estrategies i els criteris per l'aplicacio del pla de salut de catalunya en els ambits amb implicaio en la salut
. Dirigir coordinar i avaluar el disney del pla de salut de catalunya i de les regions sanitaries del serveis catala de salut en col.laboracio amb altres ens organismos i unidats
. promouree i coordinar estudis sobre l'analis de nessecitat s de salut i de serveis
. totes són correctes
les regions sanitaries s'ordenen en :

. sectors sanitaris
. arees de salut
. arees sanitaries
. sectors de salut
quinq naturaleza té el servei catala de salut

. es un ens public de naturaleza corporativa, dotat de personalitat juridica propia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats
. es un ens públic de naturaleza institucional, dotat de personalitat juridica propia i plena capacitat per al colpliment de les seves finalitats
. es un ens public de naturaleza corporativa dotat de personalitat juridica plena per a tots els actes de dret
. es un ens public de naturaleza institucional sense personalitat juridica propia peró amb plena capacitat per al compliment de les seves finalitats
El serveis catala de salut tè com a finalitat:

. L'estimul i el sostiniment de la investigacio cientifica en el l'ambit de la salut
. la distribucio optima dels mitjans economic afectes al finaçament dels serveis i prestacions que configuren el sistema sanitari public i de cobertura publica
. la humanizacio dels serveis sanitaris, mantenint el maxim respecte a la dicnitat de la persona i a la libertat individual
. totes son correctes
quiserá el vicepresident primer del consell de direccio del servei catala de salut

. El conseller de salut
. El secretari general del dpto de salut
. El director del servei catala de salut
. cap no es correcta
No es cert que el director del servei catala de slut

. sigui nomenat i cessat per acord del condell executiu de la generalitat
. pugui exercir el seu carrec en regime de dedicacio no exclusiva
. actiu com a organ de contratacio del servei catala de salut
. autorizi les despesses i proposi els pagaments del servei catala de salut
quina de les arees segúents no pertany a la sostdireccio del servei catala de salut

. l'area de serveis i qualitat
. l'area de recursos
. l'area de patrimoni i inversions
. l'area de planificacio economica de serveis
En cuantes d'divicions s'estructurala gerencia economica i de sistemes d'informacio

. En quatre
. en tres
. en dos
. en cap
quans representats del dpto de salut formen part del consell de direccio de la regio sanitaria

. sis representans
. dos representans
. cinc representans
. un representans
almenys quants cops haurá de reunir-se el consell de direcio del sector sanitari

. un cop a mes
. dos cops al mes
. un cop cada dos messos
. un cop cada tres messos
a quinq region sanitaria pertanys el sector sanitari del montsia

. a la regio sanitaria terres de l'ebre
. a la regio sanitaria camp de tarragona
. a la regio sanitaria Lleida
. a la regio sanitaria girona
En cuantes direccions corporatives s'estructura l'ICS

. en cinc
. en quatre
. en tres
. en dues
per a l'exercici de les seves funcions, la unitat d'assessorament i normativa s'estructura en:

. la sub unitat d'actuacio i la subunitat d'assessorament
. la subunitat de normativa i la subunitat d'assessorament
. la subunitat de recursos i la subunitat d'assessorament
. la subunitat de registre i la subunitat d'assessorament
No ès una unitat de la gerencia de compres i politiques de distribucio

. la unitat d'esondeig de mercats
. la unitat de compres
. la unitat de prospectiva de mercat s
. la unitat de subministrament i politiques de distribucio
per a l'exercici de les seves funcions la direccio d'infraestructures i serveis tecnics s'estructura en:

. la unitat de tecnoligia i la unitat d'edificis i espais
. la unitat d'infraestructura i la unitat d'edificis i espais
. la unitat d'infraestructura i la unitat de serveis tecnics
. la unitat de tecnologia, la unitat d'infraestructures i la unitat d'edificis i espais
no és pas un órgan de direccio de le sinstitucions hospitalaries de la seguritat social a catalunya quina són le sunitats que depenen del director de serveis generals

. la de manteniment i la de produccio
. la de hosteleria i la de manteniment
. la de reparacio i la de compres
. cap no és correcta
No ès pas un organ de direccio de les institucions hospitalaries de la seguritat social a catalunya

. el director de ATS
. el director economic i financer
. el director gerent
. el director de personal
en les instituciones hospitalaries de la seguritat social a catalunya quinq son les unitat que depenen del director de serveis generales

. la de manteniment i la de producio
. la d'hosteleria i la de manteniment
. la de reparacions i la de compres
. cap no es correcta
Com es denomina l'organ col.legiat d'assessoramenti consulta del comite de direccio que te com a funcio bàsica formar i assessorar a aquest en totes aquelles materies d'incidencia directa en les activitats assistencials del hospital

. la junta clinica
. la junta facultativa
. la junta consultiva
. la junta de assesorament

Me conoces? ,reponde segun mis gustos o lo que sepas de mi Suerte!. Tags:Cuanto ,Sabes. Preguntas:12
Plan de Salud ,Plan de Salud de Catalunya. Categorías:repason. Preguntas:27
ehit pichote kontesta bien!!! xD ,em espero ke me konoskas bien :S si no no eres mi bfizz xD. Tags:Cuánto ,sabes ,mí. Preguntas:10
Sobre mí ,preguntaas sobre mii , haber sii sos mii amigo. Categorías:Quee ,ttantto ,sabess. Preguntas:16
Hastaa qe puunnto me conoceeS ?? ,creeS qe me coonozeeS lo suufiicieennte comO para acer este tesT?. Tags:cuanto ,conocen ,amigos. Preguntas:10
me cnoces ,aber kuanto sabes de mí. Categorías:cuanto ,conocen ,amigos. Preguntas:14
Cuanto sabes de mi? ,cuanto sabes de mi,averigualo...... Tags:TaNtO ,kOnOcEs. Preguntas:9
¿Quién soy? ,Bueno haber si más o menos os enteráis de cómo soy... y quién soy... XD. Categorías:Cuánto ,sabes ,mí. Preguntas:8
que tanto me conoces!!! ,a prueba. Tags:color ,preferido. Preguntas:20
¿Me conoces? ,Una forma rápida para saber si me conoces o por el contrario debes esforzarte más en hacerlo =P.. Categorías:como. Preguntas:8
q tanto me conoces? ,amigos del almaa!vamos a ver cuanto m conocenn!!aclaraciones desp!!hahahahah los amo!. Tags:Cuánto ,sabes ,mí. Preguntas:22
TEST PERSONAL-sobre ti ,contesta las preguntas sobre ti mismo. Categorías:Conocimientos ,básicos. Preguntas:9

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Hacertests.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google