crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Hacer tests y exámenes on-line
 

ver comentarios

repason PersonalPlan de Salud

Plan de Salud de Catalunya

1.- L'estrategia regional de salut per tot l'any 2000, va a ser elaborada per la:

. a) FAO
. OMS
. UNICEP
. CEE
2.- L'estrategia esmentada es va a formular l'any:

. 1979
. 1983
. 1981
. 1980
3.- Podem considerar com a instrument principal de la planificació sanitaria:

. El diagnostic de salud
. El programa de salut
. El pla de salut
. L'educació sanitaria
4.- En quin article estableix lo Llei General de sanitat que l'Estat i les comunitats automomes aprovaran Plans de salut en l'ambit de les seves competencies respectives?

. A l'article 60
. A l'article67
. A l'article 69
. A l'article 70
5.- Cada comunitat autonoma elaborara un pla de salut que aura d'englobar el comjunt de plans de les diverses Arees de salut . Aquest es un article de la llei general de sanitat , espesificament el:

. 55
. 54
. 50
. 74
6.- Qui s'encarrega definitivament de confeccionar el pla integrat de salut?

. El departament de sanitat de l'administracio de l'Estat (ministeri de sanitat)
. La conselleria de sanitat de la comunitat Autonoma
. El consell de ministres
. Cap dels anteriors
7.- El real decret pel qual s'estableix el prosediment i els terminis per a la formacio dels plans integrats de salut és el:

. 637/1999,de 21 de juliol,
. 938/1989, de 2 de juny,
. 938/1989, de 21 de juliol
. 93/1988, de 12 de juliol
8.- La Llei de ordenacio sanitaria de Catalunya va ser aprovada l'any:

. 1991
. 1993
. 1990
. 1989
9.- El pla de salut de Catalunya vigent abasto un periode de:

. cinc anys
. sis anys
. quatre anys
. vuit anys
10.- Entre els objectius i intervencions per a la promocio d'habits saludables no figura:

. Malalties cardiovasculars
. malalties respiratories
. problemes de salut mental
. hepatites C
11.- Com a objetius i intervencions per a la promocio d'habits saludables no figura.

. consum de tabac
. habits alimentaris
. Exercici fisic
. consum excessiu d'alcohol
Con a abjetius i intervencions per a la prevencio i el control de les malacties transmisibles, es conte en el pla de salut de Catalunya:

. infeccio per HIV
. problemes de salut mental
. diabetis mellitus
. problemes de salut bucodental
13.- Entre els objectius i les intervencions sobre problemes de salut emergents al pla de salut de Catalunya, es recull:

. Legionel.lesi
. tuberculosis
. salut bucodental
. obesitat
14.El govern de la generalitat de catalunya va l'abre les competencies en materia de salut publica al setembre del'any seguent:

. 1980
. 1979
. 1983
. 1981
15. El nucle fonamental de l'activitat assistencial dins les ares basiques de salut (ABS, ES:)

. El centre de atencio primaria
. L'ospital corresponent
. l'equip de atencio primaria
. L'ambulatori respectiu
16. Entre els objectius i les intervencions sobre els serveis sanitaris i sociosanitaris del pla de salut de catalunya, no figura el seguent, amb relacio a la millora del servei:

. atencio a la salut mental
. atencio primaria de salut
. atencio sanitaria urgent
. atencio terciaria de salut
17. L'equip de atencio primaria al serveis catala de la salut te com marc d'actuacio:

. L'area basica de salut
. el sector sanitari
. la region sanitaria
. la comarca sanitaria
18. L'any 2001, el nombre de centres d'atencio primaria amb consulta ambulatoria especialitzadaera de:

. 62
. 69
. 60
. 61
19. L'any 2001, el nombre d'hospitals que disposen de serveis de rehabilitacio hospitalaria era de:

. 45
. 50
. 47
. 48
20. L'any 2001, el nombre de hospitals en que hi havia unitats hospitalaries de desintoxicacio de drogodependencies era de:

. 10
. 12
. 11
. 14
21. L'any 2001, l'index de transplantamentsper millod'habitants va ser de:

. 116
. 115
. 112
. 113
22. El departament de sanitat i seguritat social va asumir, per delegacio de la diputacio de Lleida, la gestio economica dels concertsen materia d'asistencia psiquiatrica l'any:

. 1992
. 1990
. 1991
. 1993
23. El dispositiu assistenciald'urgencies com a servei coordinador dels dispositius assistencials existents al territori és el telefon:

. 061
. 092
. 112
. 111
24. una de les obcions seguents amb relacio a la promocio d'habits saludables en el consum de tabac del pla de salut de catalunya; "Estrategia de salut per a l'any 2010" és falsa:

. D'aqui a l'any 2010 a ha de reduir la prevalencia de tabaquisme entre les dones de 15 i mes anys fins al 22%
. D'aqui a l'any 2010 s'ha de reduir la prevalença de tabaquisme entre el personal d'infermeria fins al 80%
. D'aqui al any 2010s'ha de induir la prevelença de tabaquisme entre els docents fins al 25%
. D'aqui al any 2010s'ha de reduir la prevalença de tabaquisme entre la poblacion de 16 i mes anys fins al 28%
25. Es un objetiu del pla de salut de catalunya reduir d'aqui a l'any 2010 el cancer en els tumors relacinats amb el tabac, en un:

. 10%
. 16%
. 5%
. 20%
26. Es un objetiu del pla de salut de catalunya d'aqui al'any 2010, la distribucio de la letalitat per malaltia isquemica del cor en les persones menors de 75 anys, en un:

. 10%
. 15%
. 5%
. 20%
27. Es un objetiu del pla de salut de catalunya d'aqui a l'any 2010, la disminucio de casos de sida a catalunya, en un:

. 10%
. 5%
. 15%
. 30%

Cuanto conoces a Pedro Guerrero ,Sabes tanto de mi como piensas. Tags:Amigos ,Conocer. Preguntas:12
Estrepitosamente he dicho. ,Ña. tengo que escribir algo pero no me da la gana. Categorías:ña ,yo ,misma. Preguntas:10
Tema 4 ,Organización de Centros Docentes. Tema 4. FJER. Tags:Tema ,4 ,O.C.. Preguntas:76
Tema 6.1 ,Organización de Centros Docentes. Tema 6.1. FJER. Categorías:Tema ,6.1 ,O.C.. Preguntas:32
Tema 7 y 8 ,Organización de Centros Docentes. Temas 7 y 8. FJER. Tags:Tema ,7 ,8 ,O.C.. Preguntas:29
Tema 6.2 ,Organización de Centros Docentes. Tema 6.2. FJER. Categorías:Tema ,6.2 ,O.C.. Preguntas:72
Tema 6.1 ,Organización de Centros Docentes, Tema 6.1. FJER. Tags:Tema ,6.1. Preguntas:32
Tema 5.2 ,Organización de Centros Docentes, Tema 5.2. FJER. Categorías:Tema ,5.2 ,O.C.. Preguntas:35
Tema 5.1 ,Organización de Centros Docentes, Tema 5.1. F.J.E.R.. Tags:Tema ,5 ,O.C.Tema ,5 ,O.C.. Preguntas:62
Tema 3 ,Organización de Centros Docentes, Tema 3. Categorías:Tema ,3 ,O.C.. Preguntas:35
Tema 1 ,Organización de Centros Docentes, Tema 1. Tags:Tema ,1 ,O.C.. Preguntas:14
Tema 2 ,Organización de Centros Docentes. Tema 2. Categorías:Tema ,2 ,O.C.. Preguntas:20

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Hacertests.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google