crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Hacer tests y exámenes on-line
 

ver comentarios

OtrosDFPO 1446 Orientació

DFPO 1446 Orientació

1 Les noves tecnologies

. a) no es consideren necessàries a gairebé cap àmbit laboral
. b) han estat molt importants al desenvolupament de noves eines per al reciclatge dels treballadors
. c) no han tingut cap impacte en la gestió dels RRHH en el sigle XXI
. d) són necessàries a totes les ocupacions sense cap excepció
2 Les activitats relacionades amb l’orientació laboral dels alumnes

. a) només s’han de desenvolupar als mòduls complementaris d’inserció laboral
. b) no són responsabilitat del formador per a l’ocupació
. e) formen part de les competències del formador expert
. c) són responsabilitat dels experts de l’àmbit social
3 El formador de formació professional per a l’ocupació

. a) ha de introduir els coneixements de les aplicacions, entorns virtuals i eines tic que es fan servir al entorn de treball dintre de la programació del curs
. b) no en té la responsabilitat de relacionar el contingut formatiu amb els canvis tecnològics
. f) no ha de conèixer el mercat de treball de l’especialitat que imparteix
. c) ha de fer tots els canvis que vulgui per introduir novetats al certificat de professionalitat
4 No és una de les responsabilitats del formador expert

. a) analitzar les característiques personals i professionals de les persones destinatàries de l'acció formativa (necessitats formatives, expectatives, situació social, competències, entre d'altres
. b) potenciar el protagonisme i responsabilitat d’èxit en el procés d'inserció laboral
. c) decidir l'itinerari d'inserció professional del l'alumne.
. d) acompanyar a l’alumne al procés de desenvolupament de les competències tècnic- professionals
5 No és una tasca del Formador ocupacional

. a) la creació d'inquietuds cap al manteniment, promoció i desenvolupament professional dels alumnes
. b) millorar la qualitat de la formació
. c) acreditar les competències adquirides mitjançant la pràctica, l'experiència professional i vies no formals de formació
. d) afavorir la millora continua de les accions de capacitació adreçades a treballadors en actiu i aturats
6 Una persona que ha fet el curs de Docència de la FPO pot impartir

. a) qualsevol especialitat de formació ocupacional
. b) aquelles especialitats per les quals estigui acreditat per experiència i/o formació
. e) les especialitats per a les quals tingui coneixements a nivell expert
. c) les especialitats que més l’interessin
7 El catàleg d’accions formatives per famílies i àrees professionals

. a) es pot consultar a traves de les webs del SEPE i del SOC
. b) es pot consultar a l’apartat qualificació- formació de la web del institut català de les qualificacions
. c) es pot consultar a la web de porta 22
. d) es pot consultar a la web dels departaments de promoció econòmica de qualsevol ajuntament
8 Per elaborar els itineraris professionals personals per a l'ocupació s’ha d’analitzar principalment

. a) les característiques individuals de cada alumne comparant-les amb els indicadors professionals i psicosocials
. b) els requeriments del mercat de la població on viu l’alumne
. e) els indicadors estatals mensuals d’ocupació
. c) els requeriments del certificat de professionalitat
9 Les necessitats de canvi detectades pels docents implicats en el seguiment de l'acció formativa

. a) s'identifiquen i registren, incorporant els ajustos necessaris per millorar la qualitat de la formació
. b) s’incorporen lliurement per part dels docents a les programacions dels Certificats de professionalitat
. d) s’ identifiquen però no es pot fer cap innovació a la programació de Certificats de Professionalitat
. c) s’exposen a l’aula als alumnes per afavorir que les comentin a les enquestes de satisfacció
10 Les propostes d'adaptació i innovació de la formació es plantegen concordes

. a) a l'entorn professional i a les implicacions i efectes que causen l’impacta tecnològic i les tic per incrementar la qualitat del procés formatiu.
. b) a les polítiques estatals i europees com a única referència per a la millora de la qualitat del procés formatiu
. d) a les necessitats individuals de cadascun dels alumnes d’una acció formativa concreta.
. c) a les opinions de l’expert que imparteix l’acció formativa
11 La Organització Internacional de Treballadors ( OIT) defineix la Orientació Laboral com...

. a) L’ajuda prestada a un individu per resoldre problemes referents a l’elecció d’una ocupació i al progrés professional, tenint present les característiques de la persona, i de la relació entre aquestes i les possibilitats de feina.
. b) La orientació laboral consisteix en trobar feines a les persones a persones desocupades
. c) L’ajuda a les persones a trobar la especialitat professional per la que són més competents
. d) La Orientació laboral consisteix en prendre decisions sobre les possibilitats d’ocupació
12 La formació de base, la formació complementària, la qualificació professional i l’experiència laboral són factors

. a) Competencials que influeixen el en procés de cerca de feina
. b) Estructurals que influeixen el en procés de cerca de feina
. c) Psicosocials que influeixen el en procés de cerca de feina
. d) Aliens a la persona en procés de cerca de feina
13 La funció orientadora del docent s’ha de desenvolupar de manera....

. a) Contínua i sistemàtica, del principi al final del procés formatiu
. b) Específica en el mòdul d’inserció
. c) Atenent als alumnes que es sentin desorientats
. d) Externa des dels punts d’orientació del SOC
14 A quí va dirigit el Pla de Perfeccionament Tècnic que elaboren les administracions?

. a) Alumnes
. b) Aturats
. c) Funcionaris dels CIFOs
. d) Professorat
15 Amb quines eines es crea el Pla de Perfeccionament Tècnic que recull la demanda de formació?

. a) Enquestes als alumnes, propostes dels CNFP i directives europees
. b) Directives europees i demandes sindicals
. c) Professorat, directives europees
. d) Funcionaris dels CIFOs, professors i alumnes
16 Quin objectiu té el Pla Anual d’Avaluació del conjunt del subsistema de FPO ?

. a) Valorar l’impacte de la formació realitzada en la inserció o manteniment en el món laboral
. b) Analitzar l’impacte de la formació realitzada en la competitivitat de l’empresa
. c) Analitzar l’adequació de les accions a les necessitats del món laboral
. d) Totes les anteriors són correctes
17 Un Itinerari formatiu és.....

. a) la trajectòria laboral per ser competent en una ocupació
. b) la trajectòria d’aprenentatge mitjançant un procés formatiu ordenat segons la progressiva dificultat, necessari per al desenvolupament d’una ocupació
. c) Una acció formativa
. d) la formació bàsica reglada

Inclusión ,Test auto-evaluativo de inclusión para un docente. Realizado por Melania Sarmiento. Escoja las respuestas más apropiadas según su criterio. Cuando finalice pulse el marcador \"Corregir test\". Al pulsar dicho marcador ap. Tags:Educación ,inclusión ,docente.. Preguntas:12
Manual ,MTCP Alumna, sin revisar. Categorías:Avión. Preguntas:63
161zacion-3 ,161zacion-3. Tags:161zacion-3. Preguntas:50
DFPO 1445 Avaluació ,Respàs modul avalució. Categorías:mf1445 ,evalución ,. Preguntas:20
LA creación ,Elige la respuesta correcta en cada caso. Tags:La ,creación ,de ,Dios. Preguntas:9
test 3 ,test uf tutorització. Categorías:Tutorització ,3. Preguntas:10
Evaluación ,test sobre la evaluación del los aprendizajes para la mejora de la calidad educativa.. Tags:aprendizaje ,. Preguntas:7
Z-Post! ,Todo sobre Z-Post!. Categorías:z-post.net. Preguntas:13
Evaluación de Cumplimiento 2014 ,Estimados compañeros, se solicita su colaboración completando la siguiente evaluación de los conocimientos adquiridos en la capacitación anual al personal, presentada el pasado 24 de octubre 2014. Tags:Cumplimiento. Preguntas:11
cuanto sabes sobre pichi pichi pitc ,1 quien es la protagonista de la serie(nombre y apellido). Categorías:test ,de ,pichi ,pichi ,pitch. Preguntas:11
La que se Avecina ,Quieres saber lo que sabes de La Que Se Avecina? Completa este test y averigualo.... Tags:test ,de ,la ,que ,se ,avecina. Preguntas:20
Formación Incorporación Starglass ,Formación Incorporación Starglass. Categorías:Incorporación. Preguntas:15
100% twilight ,todo sobre twilight. Tags:twilight. Preguntas:15
sobrevivirias al zombie-atacck ,que tan xtreme survivor eres. Categorías:sobrevive ,al ,zombie ,attack. Preguntas:11
Ser ecológico ,Con este TEST descubrirás cuán ecológico eres y podremos tomar conciencia de las cosas que podemos mejorar aún con estos ecoretos.. Tags:ecoretos ,ecologico ,salvar ,ahorrar. Preguntas:10
Separació sil·làbica ,Dígrafs, diftongs, hiats. Categorías:Dígrafs ,diftongs ,hiats. Preguntas:10
Obras Relevantes de la Generación del "98" ,Enlaza al autor correspondiente de la Generación del 98 con las obras que se citan.. Tags:generacion98_1. Preguntas:122
Aproximación ,Preguntas de Aproximación. Categorías:Control. Preguntas:9

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Hacertests.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google